Deputātu kandidātu saraksts

Guntis Libeks

Jaunjelgavas novada dome, domes priekšsēdētājs

Aivars Miezītis

Mazzalves pamatskola, direktors

Voldemārs Kurtišs

SIA “Billerudkorsnas Latvia”, direktora vietnieks ražošanas jautājumos

Edgars Ratnieks

Valsts ieņēmumu dienests, vecākais muitas uzraugs

Iveta Ušacka

Pļaviņu Mākslas skola, direktore

Iveta Biķerniece

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola, direktore

Jānis Krūmiņš

Zemnieku saimniecība “Lejasvēži”, īpašnieks

Kaspars Baltacis

Mazzalves pamatskola pedagogs

Gatis Gūtmanis

Valsts meža dienests, mežzinis

Programma

ĢIMENE. DARBS. SOCIĀLĀ DROŠĪBA.

Mēs esam apvienojuši spēkus un ar labi paveiktiem darbiem iesim pretī Latvijas nākotnei. Latvijas tauta, mūsu valsts, nacionālā kultūra un senču mantojums ir mūsu pamatvērtības. Kopīgi strādāsim, lai Aizkraukles novads būtu cilvēku pirmā izvēle, kur dzīvot, strādāt un audzināt bērnus.

Ģimene un mājoklis
• Atbalstīsim ģimenes ar bērniem, nodrošinot bezmaksas bērnudārzus, brīvpusdienas pamatskolās, no vecāku līdzmaksājumiem brīvu izglītību mūzikas, mākslas, sporta un interešu izglītības iestādēs.
• Saglabāsim visas esošās pamata un vidējās izglītības iestādes.
• Radīsim pašvaldības mājokļu programmu, radot pieejamus dzīvokļus jaunām ģimenēm un speciālistiem.
• Attīstīsim esošo mājokļu atjaunošanu, remontus un siltināšanu, to apkārtnes labiekārtošanu un atpūtas teritoriju veidošanu.
• Nodrošināsim iedzīvotājiem kvalitatīvu un daudzveidīgu izglītību visa mūža garumā.
• Atbalstīsim Jaunsardzi un citas jaunatnes organizācijas.
• Izveidosim jaunas teritorijas āra fiziskajām aktivitātēm, bērnu rotaļlaukumus, velosipēdistu celiņus un pastaigu takas.
• Veidosim atpūtas vietas pie upēm, ezeriem un pievilcīgās dabas teritorijās.
• Veidosim labiekārtotu un estētisku pilsētu un ciemu vidi, papildinot to ar dizaina un mākslas objektiem un izceļot vēsturisko mantojumu.

Darbs un izaugsme
• Sadarbībā ar uzņēmējiem sekmēsim darba vietu skaita pieaugumu novadā.
• Attīstīsim iedzīvotājiem un uzņēmējiem vajadzīgo pilsētu un lauku infrastruktūru – ielas, ceļus, ūdens un siltuma apgādi, elektroapgādes un citu komunikāciju tīklus.
• Plānveidīgi atjaunosim pašvaldības ceļus.
• Izmantosim pašvaldības resursus – zemi, ūdeņus, mežus – saimnieciskai darbībai, novada pievilcības celšanai un jaunu uzņēmumu radīšanai, veicināsim tūrisma attīstību novadā.
• Organizēsim valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju sadarbību bezdarba mazināšanai, iesaistot bezdarbniekus un darba meklētājus profesionālā pārkvalificēšanā un iesaistīšanā darba tirgū;
• Atbalstīsim jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanu un jauniešu iesaisti saimnieciskajā darbībā, organizējot biznesa ideju konkursus un piešķirot finansiālu atbalstu.
• Veicināsim sociālās uzņēmējdarbības attīstību.
• Pašvaldības pakalpojumus izvietosim iespējami tuvāk novada iedzīvotājiem pilsētu un pagastu pārvaldēs.
• Uzturēsim regulāru dialogu ar vietējām kopienām, organizējot vietējās sabiedriskās padomes, publiskas apspriedes un tikšanās ar sabiedrību.
• Cieši sadarbosimies un atbalstīsim biedrības un sabiedriskās organizācijas.

Sociālā drošība
• Nodrošināsim kultūras mantojuma saglabāšanu un bagātināšanu, atbalstot amatiermākslu un pašdarbību.
• 2022. gadā dubultosim bērna piedzimšanas pabalstu novadā.
• Ar īpašiem pabalstiem un pasākumiem atbalstīsim ģimenes ar bērniem, veicināsim daudzbērnu ģimeņu veidošanos.
• Rūpēsimies par veselīgu dzīves vidi, kvalitatīviem medicīnas pakalpojumiem, uzturēsim aktīvu sporta dzīvi, paplašināsim fizisko aktivitāšu un sporta infrastruktūru.
• Atbalstīsim trūcīgos un mazturīgos iedzīvotājus ar sociāliem pakalpojumiem un pabalstiem, veidosim piemērotus un daudzveidīgus pakalpojumus bērniem, jauniešiem, senioriem, invalīdiem un citām mērķa grupām.
• Atbalstīsim tradicionālās reliģiskās draudzes kultūrvēsturisko ēku uzturēšanā.
• Nodrošināsim sabiedrisko kārtību, tīrību un vides aizsardzību novada teritorijā.
• Nodrošināsim atklātu, taisnīgu un godīgu visu pašvaldības iestāžu un struktūru darbību. Mūsu mērķis ir apturēt iedzīvotāju skaita samazināšanos topošajā Aizkraukles novadā. Lai to sasniegtu, ar visiem pašvaldības resursiem radīsim ērtu, sakārtotu un pievilcīgu dzīves vidi, sekmējot dzimstību, samazinot cilvēku aizbraukšanu no novada un veicinot iedzīvotāju skaita pieaugumu.

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savam novadam!