Deputātu kandidātu saraksts

Guntis Grosbergs 

SIA ”LNB CĒSU MĀCĪBAS UN RAŽOŠANAS UZŅĒMUMS”, valdes priekšsēdētājs

Evita Šīrante

SIA ”CDzP” juriste

Sigita Norvele

SIA” ROYAL DANDY” valdes priekšsēdētāja

Māris Bērziņš

SIA ”CĒSU TIRGUS” valdes priekšsēdētājs

Artis Malkavs 

SIA ”TEXO AM” valdes loceklis

Igors Mercs

SIA ’’ZAAO’’ darba aizsardzības vecākais speciālists

Kristīne Skrīvere

P/A ”Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja

Jānis Mičulis

Priekuļu vidusskola, skolotājs

Vigo Račevskis

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, direktors

Programma

Tava balss novadam! Nacionālās apvienības galvenais mērķis ir panākt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. Mūsu prioritāte ir aktīvs, ar dzīvi apmierināts Cēsu novada iedzīvotājs, kurš lepojas ar savu novadu un nacionālo identitāti. Izvirzīto mērķu sasniegšanai veiksim sekojošus pasākumus nozarēs:

Uzņēmējdarbībā:

• Stimulēsim jaunu darbavietu radīšanu, ražošanas attīstību un partnerību.

• Turpināsim novada infrastruktūras attīstību, radot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai un lauksaimniecībai.

• Turpināsim uzsākto radošo industriju un kopstrādes telpu veidošanu.

• Atbalstīsim iedzīvotājus, kas veicina novada izaugsmi un atpazīstamību.

• Veicināsim esošo biznesa inkubatoru piesaisti.

• Atbalstīsim esošo projektu realizāciju, kas ir uzsākti pirms administratīvi teritoriālās reformas.

Izglītībā :

• Saglabāsim un atbalstīsim visas novada skolas.

• Pakāpeniski nodrošināsim ar brīvpusdienām vispārizglītojošo skolu audzēkņus.

• Mācību iestādēs nodrošināsim konkurētspējīgu izglītības līmeni.

• Atbalstīsim skolēnu nodarbinātību vasarā, vasaras nometnes.

• Ar stipendijām atbalstīsim izcilākos skolēnus.

• Atbalstīsim iedzīvotāju mūžizglītību.

• Turpināsim infrastruktūras uzlabošanu un attīstību izglītības iestādēs.

• Pilnveidosim interešu izglītību skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.

Kultūrā:

• Atbalstīsim un veicināsim Cēsu novadā esošo kultūras iestāžu darbību.

• Kopsim latviskās kultūrvēsturiskās tradīcijas, veidosim novadu kā latvisko tradīciju centru.

• Vēsturiskās piemiņas kopšanai, rosināsim skolas iesaistīties valstiski nozīmīgu pasākumu rīkošanā.

• Turpināsim darbu pie kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanas un restaurācijas.

• Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvus un iedzīvotāju iniciatīvas.

• Gatavosimies Eiropas 2027. gada kultūras galvaspilsētas konkursam.

Veselības aizsardzībā un sociālajā jomā:

• Piesaistīsim jaunus medicīnas speciālistus.

• Veicināsim ģimenes ārstu pieejamību, nodrošināsim pagastu centrus ar medpunktiem.

• Atbalstīsim sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus skolā, sociālajās iestādēs un nevalstiskajās organizācijās.

• Pilnveidosim sociālo pabalstu sistēmu, īpaši atbalstot ģimenes ar bērniem, bērnus ar īpašām vajadzībām.

• Nodrošināsim mājokļu un veselības aprūpes pabalstus, mājas aprūpi vientuļiem cilvēkiem, atbalstu audžuģimenēm.

• Palīdzēsim pielāgot mājokļus personām ar īpašām vajadzībām, sadarbosimies ar sociālo palīdzību sniedzošajām nevalstiskajām organizācijām.

• Atbalsts ģimenes pieaugumam – bērna piedzimšanas pabalsts.

• Nodrošināsim atbalstu iedzīvotājiem ārkārtējās situācijās.

• Atbalsts politiski represētiem.

• Regulāri uzlabosim dzīvojamā fonda stāvokli, nodrošināsim tā pieejamību novada iedzīvotājiem.

Attīstībā:

• Nodrošināsim stingru pārraudzību un būvniecības kvalitātes kontroli novada sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecībā, rekonstrukcijā un uzturēšanā.

• Samazināsim nekustamā īpašuma nodokli iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas rada jaunas darbavietas, labiekārto sabiedriski izmantojamas teritorijas, atjauno īpašumus ar kultūrvēsturisku nozīmi.

• Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu izstrādi un realizāciju.

• Izvērtēsim budžeta palielināšanas iespējas novada ceļu un ielu remontam.

• Atbalstīsim un organizēsim novada un valsts nozīmes sporta pasākumus.

• Izveidosim sportistu finansiālā atbalsta sistēmu, atbalstot dalībai valsts un starptautiskās sacensībās.

• Atbalstīsim novada sporta bāzes, infrastruktūras attīstību, inventāra iegādi.

• Īstenosim vienotu novada telpiskās plānošanas koncepciju.

• Turpināsim veloceliņu tīkla, dabas objektu, apskates taku un atpūtas vietu izveides.

• Izstrādāsim koncepciju par kolumbārija izveidi novada kapsētās.

• Pilnveidosim un turpināsim invazīvo augu sugu apkarošanas programmas.

• Sabiedriskās kārtības uzturēšanai pilnveidosim videonovērošanas sistēmu.

Pašvaldībā:

• Izveidosim profesionālu, atklātu un katram iedzīvotājam pieejamu novada pārvaldi.

• Novada administrācijā izveidosim vides aizsardzības daļu.

• Izveidosim vienotu novada pašvaldības policiju.

• Nodrošināsim sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

• Aktīvi iesaistīsimies reemigrācijas programmas īstenošanā.

• Pilnveidosim klientu apkalpošanas centrus.

Vides aizsardzībā:

• Darbu virzīsim ar izpratni, ka dabas kapitāls ir resurss nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai lauku teritorijās, kas gudri un racionāli apsaimniekots saglabās novada laukus apdzīvotus un aizsargās nacionālās dabas vērtības.

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savam novadam!