Deputātu kandidātu saraksts

Edgars Gaigalis

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs, saimniecības vadītājs

Ainārs Meiers

Meiera z/s Mazbaldonas, vadītājs

Linda Karloviča

Tērvetes novada sporta halle, Tērvetes novada sporta nodaļas vadītāja

Gundars Freimanis

AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”, mežkopis

Madara Darguža

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, lauksaimniecības fakultāte, prodekāne, vieslektore, pētniece

Aija Jostsone

SIA ,,Milur’’ sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs ,,Auce’’ direktore, sociālā darbiniece

Juris Dabra

Z/S Dreimaņi 1 īpašnieks

Armands Puriņš

SIA Pēkaiņi valdes priekšsēdētājs

Valters Kalvis Vite

“Attīstības finanšu institūcija Altum” AS jaunākais programmētājs

Programma

“Mēs gribam, lai labklājība būtu mums apkārt pie visiem un būtu atrodama katrā mūsu zemes stūrītī, katrā mūsu iedzīvotāju mājā un mājas vietā.” – Kārlis Ulmanis

Nacionālās apvienības ”Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Dobeles nodaļas galvenās vērtības ir novada iedzīvotāji, viņu apmierinātība ar dzīves apstākļiem novadā. Kopā veidosim novadu, kurā mēs paši gribam dzīvot, veidot savas ģimenes un būt droši, ka mūsu domas tiks uzklausītas un atbalstītas.

ATKLĀTĪBA UN GODĪGUMS

Mūsu vērtība ir katrs iedzīvotājs, tādēļ strādāsim pie savstarpējās komunikācijas atvieglošanas un pieejamības, veidosim saziņas platformu elektroniskā vidē, lai kopīgiem spēkiem attīstītu novadu.

Regulāri veiksim iedzīvotāju aptaujas, anketēšanas, publiskās apspriešanas, lai pieņemtu optimālākos risinājumus izskatāmajos jautājumos.

Nodrošināsim savlaicīgas informācijas pieejamību plašsaziņas līdzekļos un novada mājaslapā par aktualitātēm novadā un pašvaldībā, skaidrosim pieņemto lēmumu pamatojumu un savlaicīgi informēsim par izsludinātajiem iepirkumu konkursiem.

ATTĪSTĪBA

Veidosim drošu, ērtu un patīkamu vidi iedzīvotājiem un viesiem.

Piesaistīsim ES struktūrfondu līdzekļus novada infrastruktūras sakārtošanai.

Sakārtosim pašvaldības komunālo saimniecību, turpinot elektrifikācijas, ūdensvada, kanalizācijas un ugunsdzēsības projektu realizāciju visā novada teritorijā.

Piemērosim nekustamā īpašuma nodokļa atlaides iedzīvotājiem un uzņēmējiem, ja viņu darbības rezultātā tiks radītas jaunas darba vietas, labiekārtota sabiedriski izmantojamā teritorija, renovēts nekustamais īpašums ar kultūrvēsturisku nozīmi.

Nodrošināsim pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektiem.

Veidosim iespēju “Viedā ciema” izveidei, skaidrojot šīs saimniekošanas perspektīvas, īpaši jaunām ģimenēm.

Veiksim regulāru lauku ceļu, apdzīvotu vietu un pilsētu ielu seguma atjaunošanu un nomaiņu bojātajās vietās.

Piesaistot jaunus speciālistus, nodrošināsim kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus un konkurētspējīgu izglītības līmeni skolās visā novada teritorijā.

Lietderīgi pārvaldīsim pašvaldības īpašumus: apsaimniekosim Dobeles pilsētas sporta stadionu, pārbūvēsim Dobeles slimnīcas neizmantotās telpas, pārveidosim Dobeles kinoteātri par multifunkcionālu atpūtas centru, racionāli pārveidosim RC „Tērvete” neapsaimniekoto daļu, izbūvējot peldbaseinu.

Veidosim līdzvērtīgu un sabalansētu darba samaksas sistēmu visiem pašvaldības un pārvalžu iestāžu darbiniekiem novadā.

ATBALSTS

Pilnveidosim sociālo pabalstu sistēmu, nesamazinot to apmēru, novadiem apvienojoties.

Rūpēsimies par sociāliem pakalpojumiem un to pieejamību visām personu grupām.

Atbalstīsim ģimenes ar bērniem, palielinot bērna piedzimšanas pabalstu līdz 250 eiro.

Nodrošināsim ar brīvpusdienām novada mācību iestāžu audzēkņus 1.-12. klasē un 5-6 gadu veco bērnu grupās.

Nodrošināsim vecākiem un bērniem pieejamus sociālā pedagoga, psihologa, logopēda pakalpojumus izglītības iestādēs.

Atbalstīsim jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajos procesos, radot labvēlīgu un atvērtu vidi jauniešu personības attīstībai, pilnveidei un profesionālai izaugsmei.

Turpināsim atbalstīt ar līdzfinansējumu biedrības, sporta klubus, u.c. nevalstiskās organizācijas un iedzīvotājus, kas ar savu darbību veicina novada izaugsmi un atpazīstamību.

Atbalstīsim tradicionālo kultūras un sporta pasākumu organizēšanu katrā pagastā.

DZĪVES KVALITĀTE

Saglabāsim un pilnveidosim esošos kultūras, sporta, izglītības un uzņēmējdarbības centrus.

Veicināsim novada sporta pasākumu organizēšanu un finansiāli atbalstīsim novada sportistu treniņu iespējas novada sporta bāzēs, kā arī dalību valsts un starptautiskās sacensībās.

Jauniešu brīvā laika pavadīšanai izbūvēsim pamptreka velotrasi Dobelē, skrituļošanas un skeitborda rampas Tērvetes pagastā.

Nodrošināsim jaunajiem uzņēmējiem biznesa inkubatora pieejamību.

Kopsim un uzturēsim kultūrvēsturisko mantojumu novadā, izmantojot mūsdienīgas inovācijas pasākumu organizēšanai.

Rūpēsimies, lai iedzīvotājiem ir ērti pieejamas pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un ģimenes ārstu prakses.

PIEDERĪBA

Uzturēsim sakoptu vidi katrā pilsētā, pagastā un ciemā.

Palīdzēsim popularizēt vietējo mājražotāju preces, veicināt atpazīstamību.

Veicināsim nacionālo kultūras biedrību darbu.

Sniegsim atbalstu patriotisko organizāciju darbībai – Mazpulkiem, Skautiem un gaidām un Jaunsardzei.

Novadu veidojam mēs paši un mūsu darbi: sakoptas ainavas, nevainojami ceļi, nodarbinātība, apmierinātas un kuplas ģimenes.

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savam novadam!