Deputātu kandidātu saraksts

Guna Pūcīte

Pašnodarbināta persona, Nekustamo īpašumu vērtēšanas speciāliste

Anatolijs Savickis

Gulbenes novada domes deputāts

Larisa Cīrule

Gulbenes novada Sporta pārvalde, Lietvede

Līga Romanova

Gulbenes novada Sociālais dienests, sociālā darbiniece

Sandra Āre

Mājsaimniece

Valdis Kļaviņš

Zemessardzes 25. kājnieku bataljons, apsardzes instruktors

Vineta Jogure

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs, krājuma glabātāja

Ivars Kažmers

Pašnodarbinātais

Vita Alekšāne

SIA “BIOENINVEST” Klientu apkalpošanas speciāliste

Programma

Tava balss Gulbenes novadam!

Mēs, Nacionālās apvienības Gulbenes nodaļas komanda, apvienojam pieredzi un jaunības degsmi, ideālismu un prasmes, lai strādātu iedzīvotāju labā. Latviju un Gulbenes novadu gribam redzēt augošu un sakoptu un iedzīvotājus laimīgus. Gribam šeit vairāk dzirdēt bērnu smieklus, redzēt laimīgus cilvēkus, kas jūtas droši par savu nākotni, bet atceras un ciena kopīgo pagātni.

Mūsu komandas apņemšanās līdz 2025.gadam:
Pašvaldībā
• reorganizēsim pārvaldes modeli pagastos, saglabājot pakalpojumu pieejamību;
• mainīsim pašvaldības iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanas un atlīdzības noteikšanas kārtību;
• īstenosim administratīvo resursu efektīvu pārvaldību un atvērtu komunikāciju ar sabiedrību;
• veicināsim vietējo kopienu iesaistīšanos pašvaldības darbā un lēmumu pieņemšanā;
• nodrošināsim iepirkumu procesa caurspīdīgumu;
• mainīsim izsludināto amata konkursu kārtību.

Infrastruktūrā un vidē
• sakārtosim esošos bērnu rotaļu laukumus atbilstoši mūsdienu prasībām;
• nodrošināsim sabiedrisko tualešu pieejamību Gulbenes pilsētas centrā;
• virzīsim jautājumu par asfalta ceļiem uz Gulbenes novada pagastu centriem;
• attīstīsim ielu, ietvju un veloceliņu vienotu infrastruktūru;
• veiksim Gulbenes pilsētas parku labiekārtošanu;
• veidosim ilgtermiņa atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru;
• labiekārtosim Gulbenes pilsētas dzīvojamo māju masīvu piebraucamos ceļus;
• sekmēsim satiksmi dzelzceļa līnijā Gulbene – Rīga;
• virzīsim jautājumu par kvalitatīvu mobilā tīkla un interneta pārklājumu;
• veicināsim Vecgulbenes muižas vēsturiskā centra attīstību;
• izstrādāsim Gulbenes dzelzceļa stacijas apkaimes attīstības stratēģiju;
• nodrošināsim labāku atkritumu urnu pieejamību Gulbenes pilsētas teritorijā;
• uzsāksim Dzirnavu dīķa teritorijas sakopšanu. Ģimeņu atbalstā
• nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu visiem pirmsskolas izglītojamajiem;
• veicināsim valsts atbalsta instrumentu, piem., 3+ karte izmantošanu daudzbērnu ģimenēm;
• atbalstīsim daudzbērnu ģimenes, piedāvājot vienreizēju pabalstu mājokļa apkurei;
• paplašināsim transporta izdevumu kompensāciju izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm.

Mūsdienīgā izglītībā
• ieviesīsim vienreizēju pabalstu pedagogiem 800 EUR apmērā, uzsākot darba gaitas

Gulbenes novadā;
• nodrošināsim mūzikas, mākslas un sporta interešu izglītību visās novada izglītības iestādēs;
• izveidosim moderno tehnoloģiju centru, piem., programmēšana, mājas lapu izstrāde;
• palielināsim sporta nodarbību skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs;
• nodrošināsim vienreizējo naudas balvu talantīgākajiem mākslas, mūzikas un sporta skolu absolventiem mācību turpināšanai izvēlētajā profesionālajā jomā.

Tūrismā, kultūrā un sportā
• labiekārtosim bijušā lidlauka teritoriju Gulbenes pilsētā;
• veidosim Stāmerienas pili kā kultūrvidi;
• attīstīsim Latvijas armijas vasaras nometnes vietu Litenē
• izveidosim un uzstādīsim jaunus vides objektus;
• veicināsim jaunu tūrisma produktu un maršrutu izstrādi;
• ieviesīsim “zaļās domāšanas” tūrisma punktu ar elektroenerģiju darbināmu ierīču nomu un uzlādi;
• kopsim un atbalstīsim kultūrvēsturiskās tradīcijas;
• veicināsim augstākā līmeņa sporta sacensību un masu pasākumu rīkošanu;
• atjaunosim baseinu Līkajā ielā 1A veselības veicināšanas nolūkiem;
• turpināsim Gulbenes lielā stadiona sakārtošanu.

Sociālā aprūpē un veselībā
• palielināsim veselības pabalstu līdz 200 EUR apmērā;
• palielināsim ģimenes asistentu amata vienību skaitu;
• veicināsim audžuģimeņu veidošanos, sniegsim materiālu un cita veida nepieciešamo atbalstu, uzlabosim starpinstitūciju sadarbību;
• sekmēsim brīvprātīgā darba veicēju kļūšanu par mentoriem bērniem no audžuģimenēm patstāvīgas dzīves uzsākšanas periodā;
• palielināsim materiālās palīdzības atbalstu politiski represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā iesaistītajām personām līdz 100 EUR apmērā;
• ieviesīsim materiālās palīdzības atbalstu 100 EUR apmērā oficiālu statusu ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem;
• atbalstīsim vientuļos pensionārus un 1., 2.grupas invalīdus, piešķirot vienreizēju pabalstu mājokļa apkurei.

Uzņēmējdarbības atbalstā
• aktualizēsim regulāru informāciju par pašvaldības sniegtajām iespējām;
• izveidosim amatniecības centru Gulbenē;
• nodrošināsim finansējumu grantu programmai jauno uzņēmēju atbalstam;
• izveidosim uzņēmēju vajadzībām pielāgotu teritoriju, ar inženierkomunikācijām Gulbenes pilsētā;
• atbalstīsim jaunu mājokļu būvniecību;
• sadarbosimies ar uzņēmējiem, izveidojot pašvaldības apmaksātas prakses vietas studentiem.

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savam novadam!