Deputātu kandidātu saraksts

Kārlis Stars

SIA “Ošukalns celtniecība” Projektu vadītājs

Gunta Dimitrijeva

Jēkabpils novada pašvaldība Izpilddirektore

Rita Pole

Jēkabpils Agrobiznesa koledža Direktore

Renāte Lenša

Jēkabpils Kultūras pārvaldes Jēkabpils pilsētas bibliotēka. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vadītāja

Gints Audzītis

Jēkabpils novada pašvaldība Kultūras pasākumu organizators

Egīls Rušiņš

Zemnieku saimniecība “Bitāne” īpašnieks

Ričards Šmits

Biedrība “Sēlijas Laivas”

Līga Zalāne

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola Direktore

Smaida Ščerbicka

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore

Programma

Mēs, Nacionālās apvienības Jēkabpils nodaļa, aicinām kopā uzņemties atbildību par jaunā Jēkabpils novada attīstību, lai sasniegtu pozitīvus demogrāfijas rādītājus, saglabātu latviskumu, uzlabotu mūsu dzīves vidi, nodrošinātu kvalitatīvu pārvaldību, aktivizētu kultūras dzīvi un nevalstisko organizāciju sektoru, nodrošinātu pieejamu izglītību un sportu, kā arī veicinātu uzņēmējdarbību.

ĢIMENE
Vienota pašvaldības pabalsta likme, bērniņam piedzimstot. Svinīgi pasākumi jaundzimušo vecāku godināšanai ar piemiņas dāvanu. Skolēnu ēdināšanas izmaksu segšana izglītības iestādēs līdz pat 100% apmērā. Daudzbērnu ģimenēm un sociāli neaizsargātajām ģimenēm un bērniem – 100% apmaksāta interešu izglītība. Bērniem no daudzbērnu ģimenēm – vismaz viena apmaksāta vasaras nometne.

LATVISKUMS Būsim kopā par latvisku Latviju! Popularizēsim Lāčplēša dienas, Latviešu leģionāru un Barikāžu atceres, kā arī politiski represēto piemiņas pasākumus. Palīdzēsim politiski represētajiem un Barikāžu dalībniekiem nokļūt piemiņas pasākumos. Stiprināsim Mazpulku organizācijas un Jaunsardzes darbību novadā. Atbalstīsim Skautu un gaidu organizācijas darbības atjaunošanu. Godāsim novada iedzīvotājus, kuri ar savu veikumu un attieksmi stiprinās pārtikušu un latvisku Latviju!

SAKĀRTOTA UN DROŠA DZĪVES VIDE
Ieviesīsim plānveidīgu grants ceļu asfaltēšanu katra pagasta teritorijā. Atjaunosim segumu Jēkabpils pilsētas tranzītielām ar intensīvāko satiksmi. Pastiprināti pievērsīsim uzmanību ceļu uzturēšanas kvalitātei mazāk apdzīvotās teritorijās. Veicināsim visaptverošas velosatiksmes infrastruktūras attīstību novadā. Rūpēsimies par tīru vidi, atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu, inovāciju ieviešanu vides saglabāšanas jomā. Uzlabosim sabiedrisko drošību un kārtību, paplašinot videonovērošanas infrastruktūru un palielinot pašvaldības policijas patrulēšanas teritoriju.

KVALITATĪVA PĀRVALDĪBA
Veicināsim pilsētu un lauku teritoriju līdzsvarotu attīstību, izvērtējot iedzīvotāju vajadzības. Nodrošināsim pakalpojumus iedzīvotājiem iespējami tuvu dzīvesvietai. Iestāsimies par teritoriju, kopienu un iedzīvotāju vietējo identitāti, saglabājot esošo vietu unikalitāti, kā arī veicināsim sadarbību un inovācijas. Uzlabosim pašvaldības komunikāciju ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī starp pašvaldības iestādēm, sekmējot vērtībās balstītu kultūru un uz klientu orientētu attieksmi. Pieņemsim saprotamus un pamatotus lēmumus, strādāsim atklāti un caurspīdīgi.

DAUDZVEIDĪGA KULTŪRA, AKTĪVA SABIEDRĪBA
Veicināsim novada kultūras piedāvājuma konkurētspēju nacionālā līmenī. Apzināsim, aizsargāsim un rūpēsimies par novada kultūras mantojumu kā vērtību, kas veido vietējo identitāti un sabiedrības apziņu. Stiprināsim muzeju lomu Sēlijas un Krustpils novadu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Uzturēsim bibliotēkas kā mūsdienīgus kultūras, informācijas, zināšanu un komunikācijas centrus. Veidosim starpkultūru dialogu ar mazākumtautībām, sadarbību ar iedzīvotājiem un sabiedriskajām organizācijām. Ieviesīsim vienotu jaunatnes politiku, atbalstīsim jauniešu iniciatīvas. Pilnveidosim NVO atbalsta programmu. Atbalstīsim tradicionālās kristīgās konfesijas.

PIEEJAMA IZGLĪTĪBA UN SPORTS
Iestāsimies par izglītības pieejamību laukos iespējami tuvu dzīvesvietai. Atbalstīsim kvalitatīvas izglītošanās iespējas mūža garumā visiem novada iedzīvotājiem, veicinot konkurētspēju, pielāgošanos pārmaiņām sabiedrībā un tautsaimniecībā. Saglabāsim bērniem pieejamību kvalitatīvai profesionālās ievirzes izglītībai Jēkabpilī, mazpilsētās un ciemos. Atbalstīsim esošās sporta tradīcijas, popularizēsim veselīgu dzīvesveidu, mudināsim iedzīvotājus būt aktīviem.

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Veicināsim Jēkabpils reģionālās slimnīcas attīstību. Atbalstīsim ģimenes ārstu prakšu darbību primārās veselības aprūpes nodrošināšanai. Rūpēsimies par iedzīvotāju izglītošanu, lai mazinātu saslimšanas riskus. Aktualizēsim problēmu par atelpas brīža iespējām vecākiem, kuri aprūpē bērnus ar īpašām vajadzībām. Uzlabosim sadzīves apstākļus veco ļaužu pansionātos.

ATTĪSTĪTA UZŅĒMĒJDARBĪBA
Sakārtosim pilsētas degradētās teritorijas, radīsim infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai. Atbalstīsim Krustpils lidlauka teritorijas kā reģionā perspektīvas industriālās zonas attīstību. Atjaunosim lauku uzņēmējiem nozīmīgākos pašvaldības autoceļus. Turpināsim uzņēmējdarbības ideju konkursu “Lēciens biznesā”. Sniegsim atbalstu mājražotājiem un amatniekiem dalībai izstādēs.

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savam novadam!