Deputātu kandidātu saraksts

Jurijs Strods 

Jelgavas pilsētas dome, domes priekšsēdētāja vietnieks

Roberts Šlegelmilhs

SIA Astor group, finanšu direktors

Guntars Akmentiņš

Ozolnieku novada dome, deputāts

Kaspars Kovaļenko

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, veterinārmedicīnas fakultāte, dekāns, profesors, vadošais pētnieks

Aigars Ūdris

VAS Latvijas dzelzceļš SCP Jelgavas ekspluatācijas daļa, iecirkņa vadītājs

Rolands Lazdiņš

SIA ER2K valdes priekšsēdētājs

Anda Grīnfelde

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sociālo un humanitāro zinātņu institūts, viesdocente

Edvarts Krusts

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, pedagogs

Linards Sisenis

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, dekāns, profesors

Programma

Nacionālās apvienības galvenais mērķis vienmēr ir bijis un būs latviska Latvija. Jelgavu mēs redzam kā atvērtu, modernu un viedu pilsētu izaugsmei, kur svarīgs ir ikviens savas valsts un pilsētas patriots ar savu redzējumu, pilsonisko attieksmi un jaunradi. Mēs turpināsim stiprināt Jelgavu kā spēcīgu reģiona centru, sekmējot uzņēmējdarbības attīstību, veicinot pilsētas tradīciju uzturēšanu un uzlabojot vispārējo dzīves kvalitāti visiem iedzīvotājiem.

DRAUDZĪGI ĢIMENĒM
Jelgavai jākļūst par ģimenēm draudzīgu pilsētu. Mēs nodrošināsim ikvienam bērnam no pusotra gada vecuma kvalitatīvu pirmsskolas izglītību. Tuvāko gadu laikā uzbūvēsim jaunus bērnudārzus Nameja un Brīvības ielās. Izveidosim jaunus un labiekārtosim esošos bērnu rotaļu laukumus un aktīvās atpūtas vietas, kā arī parkus un skvērus. Goda ģimenēm piešķirsim 90% NĪ nodokļa atlaidi vienīgajam mājoklim, ieskaitot īrētos. Attīstīsim un pilnveidosim sociālos pakalpojumus, nodrošinot atbalstu sociāli mazaizsargātām ģimenēm ar bērniem, audžuģimenēm, bērniem ar invaliditāti, krīzes situācijā nonākušām personām un pensionāriem.

ĒRTI DZĪVOT
Jelgavai jākļūst par ērtu un mājīgu pilsētu. Ar ES fondu līdzekļiem attīstīsim publisko infrastruktūru. Izveidosim jaunu mājokļu celtniecības programmu – ģimenēm un pašvaldības speciālistiem būs iespēja īrēt dzīvokli, kā arī veicināsim esošo mājokļu renovāciju. Paplašināsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanas un energoefektivitātes pasākumu programmas. Sadarbībā ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem veicināsim veloceliņu, ietvju un auto novietņu izbūvi. Plašāk atbalstīsim pieslēgumu ierīkošanu pilsētas kanalizācijas un ūdensvada tīklam. Izveidosim ceļu labiekārtošanas programmu individuālās dzīvojamās apbūves teritorijām. Iegādāsimies bezizmešu autobusus. Sakārtosim degradētās teritorijas. Turpināsim ceļu virsmu dubultās apstrādes programmu.

VESELĪGI UN AKTĪVI
Jelgavai jākļūst par veselīgu un aktīvu pilsētu. Pilnveidosim pašvaldības medicīnas iestāžu sniegto pakalpojumu klāstu un to pieejamību, piesaistot jaunus speciālistus un investējot līdzekļus modernas, inovatīvas aparatūras iegādē. Atbalstīsim veselīgu dzīvesveidu, atjaunojot un pilnveidojot sporta infrastruktūru pilsētā. Atbalstīsim sportistu līdzdalību pašvaldību, valsts un starptautiska mēroga sporta sacensībās.

ATBALSTS UZŅĒMĪGAJIEM
Jelgavai jākļūst par biznesu un izglītību atbalstošu pilsētu. Pilnveidosim biznesa inkubatoru darbību. Veicināsim profesionālās un augstākās izglītības sinerģiju ar uzņēmējdarbību. Sniegsim mērķētu atbalstu uzņēmējdarbībai un piesaistīsim investīcijas. Uzbūvēsim Spīdolas Valsts ģimnāzijas bibliotēku un rekonstruēsim stadionu. Atjaunosim bērnu un jauniešu jaunrades nometni “Lediņi”.

PIEEJAMA VISIEM
Jelgavai jākļūst par pieejamu pilsētu. Rūpēs par bērniem ar īpašām vajadzībām pilnveidosim izglītības kvalitāti un pieejamību, savukārt, domājot par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, padarīsim pilsētas vidi droši un ērti izmantojamu. Sniegsim atbalstu organizācijām, kas nodrošina pensijas vecuma cilvēku iesaisti pilsētas sabiedriskajā dzīvē.

LATVISKA IDENTITĀTE
Jelgavai jākļūst par patriotisku pilsētu. Ar kultūras, izglītības un sporta pasākumiem veidosim iedzīvotāju sasaisti ar pilsētu un nacionālo identitāti, veicinot nacionālo tradīciju saglabāšanu un radot piederības sajūtu savai pilsētai. Sekmēsim latvisko kultūras tradīciju nostiprināšanu, atbalstot tautas deju kolektīvus, korus, novadpētniecības projektus un piemiņas vietu ierīkošanu un sakārtošanu. Rūpēsimies par kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, vecpilsētā izveidojot Arodu sētu un pilnveidojot Restaurācijas centru. Veidosim jaunus, latviskus vides objektus. Atbalstīsim politiski represētās personas un barikāžu dalībniekus, kā arī patriotiskās organizācijas – Jaunsardzi, Zemessardzi, skautus, gaidas, un Mazpulkus.

UZTICAMA PAŠVALDĪBA
Jelgavai jākļūst par uzticamu pilsētu. Uzlabosim pašvaldības un tās kapitālsabiedrību pārvaldību un jaunu investīciju piesaisti. Caurskatīsim pašvaldības administratīvos izdevumus, daļu funkciju nododot privātajam sektoram. Veidosim sociāli atbildīgu budžetu ar racionālu izlietojumu. Uzlabosim iedzīvotāju saziņu ar pašvaldību, paplašinot elektronisko dokumentu apriti un nodrošinot plašāku viedo risinājumu klāstu. Uzturēsim pastāvīgu sadarbības dialogu ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, biedrībām, sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām.

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savai pilsētai!