Deputātu kandidātu saraksts

Kristīne Legzdiņa

KS Kurland Honey mārketinga direktore

Valts Variks

Ķekavas novada pašvaldība domes deputāts

Aigars Evardsons

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs vecākais eksperts

Guntis Tamanis

RGU Serviss SIA valdes loceklis

Dace Kampāne

Ķekavas novada pašvaldība priekšsēdētāja biroja administratore

Silvija Zītare

Privātā pamatskola Gaismas tilts 97 Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Edgars Gailītis

Baložu vidusskola skolotājs

Aivars Purvlīcis

Baldones novada pašvaldība administratīvās komisijas priekšsēdētājs

Jānis Ipatjevs

Atbalsts JI SIA valdes loceklis , būvdarbu vadītājs

Programma

Nacionālisms un patriotisms ir rūpes par tautas interesēm valsts mērogā. Vietējā mērogā – tās ir rūpes par savu novadu un cilvēkiem. Valsts un novads ar vienojošu ideju – tā ir jaunā Ķekavas novada nākotne!
Mūsu apvienoto sarakstu kopīgam darbam vada šādi principi:

Taisnīgums
• Profesionāla godprātība publiskajā sektorā, izslēdzot iespēju veikt koruptīvas darbības.
• Iedzīvotāju viedokļu respektēšana nozīmīgu objektu attīstībā un iesaiste lēmumu pieņemšanā.
• Pašvaldības, tās iestāžu un uzņēmumu iekšējā audita kvalitātes sistēmas papildināšana.
• Komunālo dienestu darbības uzlabošana atbilstoši pakalpojumu saņēmēju interesēm.

Sabiedrība
• Iedzīvotāju interešu aizstāvība valsts infrastruktūras objektu būvniecības procesā.
• Atbalsta politika ģimenēm ar bērniem, kas deklarētas jaunajā novadā.
• Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem un izdienas pensionāriem, kā arī mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām un vienīgajam nekustamā īpašuma īpašniekam, ja viņš ir tajā deklarēts.
• Atbalsts trūcīgajiem iedzīvotājiem.
• Informācijas apmaiņa par pieņemtajiem lēmumiem sociālajos tīklos.
• Gājēju un veloceliņu tīklu attīstība jaunajā novadā, kā arī iespējama sasaiste ar Rīgu.
• Atbalsts politiski represēto un pensionāru organizācijām.
• Vienotie transporta tarifi kopā ar galvaspilsētu.
• Novadnieku priekšrocību kartes izveide.

Tautsaimniecība
• Priekšroka vietējiem uzņēmējiem pašvaldību iepirkumos, ciktāl to atļauj likums.
• Savlaicīga informācijas pieejamība, konsultācijas uzņēmējiem, namu apsaimniekošanas kooperatīviem Eiropas Savienības un citu fondu apguvē.
• Inovācijām balstītas ražošanas veicināšana un atbalstīšana.
• Sadarbojoties ar uzņēmējiem, komercdarbības sākšanai vai turpināšanai, piedāvājot pašvaldības zemes, telpas, infrastruktūras un darbinieku resursus, īpaši atbalstot ražotājus, palīdzot veidot un attīstīt vietējo ražojumu tirdzniecību, īpaši tiem uzņēmējiem, kuri nodarbinās jauniešus vasaras brīvlaikos un nodrošinās prakses vietas profesionālās skolas audzēkņiem vai atbalstīs kultūras, sporta pasākumus un biedrības.
• Atbalsts videi draudzīgas uzņēmējdarbības attīstībai.
• Sekmēt medību koordināciju, lai novērstu iespējamos postījumus lauksaimniekiem un mežu īpašniekiem.
• Industriālā parka izveide.

Izglītība
• Iespēju robežās – veselīgas vietējās izcelsmes pārtikas pieejamības nodrošinājums bērniem skolās un bērnudārzos.
• Jaunā novada izglītības iestāžu attīstības stratēģijas izstrāde un īstenošana.
• Mūžizglītības un interešu izglītības kursu organizēšana, piesaistot NVO un uzņēmējus.
• Nodrošinājums pedagogiem tālākizglītības kursiem, apmācībām, pieredzes apmaiņas projektiem, un citiem pasākumiem kvalifikācijas celšanai.
• Ēdināšanas izdevumu līdzfinansēšana izglītības iestādēs.
• Izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešana pašvaldības skolās.
• Profesionālās ievirzes un karjeras izglītības veicināšana.

Kultūra

• Atbalstīsim un popularizēsim tautas mākslas kolektīvus.
• Novada kultūrvēsturiskā mantojuma funkcionalitāte un apskates iespējas ikvienam interesentam.
• Biļešu tirdzniecības vietas atjaunošana Ķekavā.

Drošība
• Video novērošanas sistēmu uzlabošana un papildināšana.
• Operatīva reaģēšana uz iedzīvotāju ziņojumiem.
• Ieviest novadā patriotiskās sabiedriskās organizācijas – Jaunsardze, Mazpulki, Zemessardze, Skauti u.c. Atbalstīsim aizsardzības mācību skolās.
• Transporta kustības problēmu risināšana novadā.

Vide
• Konstruktīvi piedāvājumu risinājumi neapsaimniekoto ēku sakārtošanai.
• Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju siltināšanai.
• Parku un sabiedrībai nozīmīgu vietu sakopšana, kā arī nodrošinājums mežu ilgtspējīgai apsaimniekošanai.
• Piekļuve Daugavai, tās potenciāla izmantošana.
• Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana.
• Bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu izveide.

Veselība un sports
• Veselības iestāžu infrastruktūru sakārtošana, nodrošinot to pieejamību iedzīvotājiem.
• Mežu pieejamība atpūtas un veselības veicināšanai.
• Atbalsts sporta komandām, individuāliem sporta veidiem, kā arī senioru sportam.

Mūsu uzmanības centrā ir novada iedzīvotāji – ģimenes, vecāka gada gājuma novadnieki un jaunieši. Mēs strādāsim, lai jaunais novads būtu pievilcīga dzīves, darba un atpūtas vieta.

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savam novadam!