Deputātu kandidātu saraksts

Kristīna Ansone

Kuldīgas novada domes deputāte, uzņēmēja

Sigita Vaivade

Kuldīgas novada domes deputāte, uzņēmēja

Renārs Sakne

Iepirkumu speciālists KTTT

Andrejs Salmins

Deputāts, lauksaimnieks

Ilmārs Gulbis

Uzņēmējs

Ivo Macpans

Uzņēmējs

Gunita Meiere

Skolotāja

Dzintars Rušmanis

Komunālā uzņēmuma vadītājs Kandavā

Mārtiņš Rudovskis

Darba drošības speciālists

Programma

TEV MŪŽAM DZĪVOT, LATVIJA, TU TĒVZEME MUMS DIEVA DOTA! / Vilis Plūdonis /
Kuldīgas novads ir vieta, kur dzīvo mūsu ģimenes, vieta, kur mēs strādājam un atpūšamies. Tāpēc ļoti svarīgi veidot šo vietu tā, lai patīk dzīvot un strādāt mums pašiem un lai mūsu bērni pēc izglītības iegūšanas gribētu šeit atgriezties. Gribam šeit vairāk dzirdēt bērnu smieklus, redzēt laimīgus cilvēkus, kas jūtas droši par savu nākotni, bet atceras un ciena kopīgo pagātni. Mēs vēlamies, lai ikviens šeit justos piederīgs, novērtēts un ar dzīvi apmierināts. Lai ikvienam ir iespēja šeit pilnveidot un realizēt savas idejas un vēlmes. Mūsu novadu un Latviju gribam redzēt latvisku, augošu, sakoptu un izglītotu. Mēs, Nacionālās apvienības deputātu kandidāti, esam par godīgu, atklātu un profesionālu Kuldīgas novada pārvaldību. Mūsu prioritātes: veidot labvēlīgu vidi iedzīvotājiem, atbalstīt jaunu uzņēmumu ienākšanu Kuldīgas novadā, nodrošināt un uzlabot izglītības iespējas, strādāt profesionāli un saimnieciski, īstenot caurspīdīgu un atbildīgu lēmumu pieņemšanu. Vēlamies, lai jaunā Kuldīgas novada iedzīvotāju prioritātes būtu primārās, pēc tam – tūristu un viesu. Ar jūsu atbalstu mēs strādāsim jums un jaunizveidotajam Kuldīgas novadam!

ATKLĀTĪBA UN GODĪGUMS
Izveidojot profesionālu, atklātu un katram novada iedzīvotājam pieejamu novada pārvaldi, nodrošināsim Kuldīgas novada sekmīgu attīstību. Nodrošināsim sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, organizējot iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas. Sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem, nodrošināsim savlaicīgu informācijas pieejamību par aktualitātēm pašvaldībā, vairāk skaidrosim lēmumus. Veidosim sakārtotu, ilgtspējīgu pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbu. Organizēsim pārskatāmus un skaidrus to auditus, racionālu un saimniecisku pārvaldību.

DARBS
Vērsīsimies pie novada uzņēmējiem, noskaidrojot to vēlmes darbības attīstībai un redzējumu par racionālu pašvaldības rīcībā esošu līdzekļu izmantošanu, plānojot novada infrastruktūras uzlabošanas darbus. Iestāsimies par industriālo teritoriju attīstību novadā. Pilnveidosim nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanas iespējas novada uzņēmējiem. Pilnveidosim zemnieku kooperāciju.

ĢIMENE UN IZGLĪTĪBA
Atbalstīsim bērnu piedzimšanas pabalstu 200 eiro apmērā. Turpināsim pilnveidot “3+” ģimenēm pieejamo iespēju klāstu. Iestāsimies par optimālu skolas tīkla saglabāšanu novadā. Nodrošināsim Alsungas un Skrundas novada skolu skolēniem un bērniem 5-6 gadu vecumā pirmskolas mācību iestādēs bezmaksas ēdināšanas pakalpojumus. Atbalstīsim KMHZV programmas pilnveidošanu, veidojot to kā izglītības tiltu uz jaunizveidoto Mākslas akadēmijas filiāli Kuldīgā. Iestāsimies par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma sekmīgu un neapdraudētu pastāvēšanu sadarbībā ar darba devējiem un sabiedrību. Atbalstīsim senioru skolas iniciatīvas, līdzfinansēsim tās. Nodrošināsim kultūras, izglītības un sporta pasākumus vienmērīgi visā novadā.

VIDE UN LABKLĀJĪBA
Atbalstīsim kultūrvēsturisko ēku atjaunošanu. Atbalstīsim degradēto un latvāņu invadēto teritoriju sakopšanu. Atbalstīsim graustu likvidāciju pilsētā un laukos, rūpnīcas “Vulkāns” teritorijas pārveidošanu par kultūras pasākumu vietu. Atbalstīsim meliorācijas projekta turpināšanu Pārventā. Iestāsimies par kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamību Kuldīgas slimnīcā. Sniegsim atbalstu politiski represēto un senioru organizācijām.

KULTŪRA
Atbalstīsim Kuldīgas kultūras centra rekonstrukciju un pārbūvi. Ceļā uz “Eiropas kultūras galvaspilsētu”, pilnveidosim un atbalstīsim Kuldīgas novada kultūras nozares attīstības programmu 2021.-2031. gadam, vairojot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai. Atbalstīsim novada amatiermākslas kolektīvus un iedzīvotāju iniciatīvas. Atbalstīsim pasākumus, kas kļuvuši par tradīciju un mūsu novada vizītkarti: Kuldīgas un Skrundas Pilsētas svētkus, Burdona festivālu Alsungā, Mašīntalku Padurē, Leģendu nakti Pelčos un Padurē, Jauniešu dienu Alsungā, Suitu tradicionālo ēdienu baudīšanu un meistarklases, Teātra festivālu un citus.

SPORTS
Turpināsim atbalstīt sportistus un viņu dalību dažāda mēroga sacensībās. Pilnveidosim sporta infrastruktūru, papildināsim sporta inventāru. Pagastos līdzfinansēsim veselības grupu nodarbības.

DROŠĪBA
Nodrošināsim drošību izglītības iestādēs. Modernizēsim videonovērošanu.

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savam novadam!