Deputātu kandidātu saraksts

Arvīds Ozols

SIA “Aloja agro” Valdes loceklis

Jolanta Rābante

Izglītības biedrība “Imanta” Valdes priekšsēdētāja

Jānis Atis Krūmiņš

Metsopoles Līvu kultūras centrs Valdes priekšsēdētājs

Baiba Siktāre

SIA “Mieriņš” Valdes locekle

Edgars Eglītis

SIA “Limbažu ceļi” Būvniecības projektu vadītājs

Anda Alsberga

Zvejniekciema vidusskola Sociālo zinību skolotāja

Oskars Kalvāns

SIA “OKAJ” Valdes priekšsēdētājs

Inga Mauriņa-Kaļva

SIA “Būsi vesels” Valdes locekle

Juris Zālītis

SIA “PŪCE PLUS” Valdes loceklis

Programma

Mums katram Latvija sākas ar mājām, tuvāko apkārtni – novadu. Latviju un mūsu novadu gribam redzēt latvisku, augošu, sakoptu un izglītotu. Gribam šeit vairāk dzirdēt bērnu smieklus, redzēt laimīgus cilvēkus, kas jūtas droši par savu nākotni.

Mūsu komandu veido profesionāļi, Latvijas un Limbažu novada patrioti.

Izglītība, kultūra, sports

• Nodrošināsim brīvpusdienas skolēniem visā novadā līdz 12. klasei;
• Saglabāsim stipendijas 9.-12. klašu skolēniem par labām un teicamām sekmēm mācībās;
• Finansiāli atbalstīsim vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes, skolēnus un skolotājiem par skolēna augstiem sasniegumiem;
• Atbalstīsim transporta izdevumu segšanu bērniem, kuriem ir nepieciešama nokļūšana uz/no profesionālās ievirzes nodarbībām vai interešu pulciņiem;
• Nodrošināsim vietu pirmsskolas izglītības iestādēs katram novada bērnam;
• Atbalstīsim materiālās bāzes uzlabošanu izglītības, kultūras un sporta iestādēm;
• Panāksim Limbažu kultūras nama renovāciju;
• Nodrošināsim peldēšanas apmācības katram novada skolēnam;
• Atbalstīsim bezmaksas dalību amatiermākslas kolektīvos;
• Nodrošināsim amatiermākslas kolektīvu vadītāju algu visa gada garumā.

Sociālais atbalsts un veselība

• Rūpēsimies par novada iedzīvotāju dabiskā pieauguma veicināšanu, nosakot pabalstu jaundzimušo vecākiem – par pirmo bērnu 200€, par otro un katru nākamo bērnu 300€;
• Atbalstīsim medicīnas aprūpes, ģimenes ārstu pieejamību pagastos;
• Atbalstīsim projektus un pasākumus, kas veicina veselības stiprināšanu, atgūšanu;
• Uzlabosim sociālo pakalpojumu sniegšanas kvalitāti– komunikāciju, palīdzības sniegšanas ātrumu un individuālu pieeju katram klientam;
• Atbalstīsim sociālās rehabilitācijas un aprūpes darbu novadā;
• Nodrošināsim 200€ atbalstu novada SAC dzīvojošajiem novada iedzīvotājiem;
• Nodrošināsim finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometnēm;
• Panāksim finansējuma piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm katram bērnam, mācību gadu uzsākot;
• Atbalstīsim „Latvijas Goda ģimenes” programmu.

Sabiedrība un vide

• Rīkosim konkursus nevalstiskajām organizācijām, lai iedrošinātu iedzīvotājus būt aktīviem savu pagastu labklājības veicinātājiem, kā arī būt sava novada patriotiem;
• Regulāri un aktīvi atbalstīsim senioru organizācijas, jauniešu, nacionālās kultūras biedrības, reliģiskās organizācijas, vides aizsardzības un citas NVO;
• Uzlabosim pašvaldības policijas darbību un tās pārraudzību novadā, uzstādīsim video novērošanas iekārtas, nodrošināsim iegūtās informācijas regulāru apstrādi;
• Atbalstīsim kultūras pieminekļu īpašniekus, sniedzot konsultācijas un materiālu atbalstu, tostarp rūpēsimies par zūdošajiem kultūrvēstures pieminekļiem un ievērojamām novadnieku piemiņas vietām novadā, kā arī risināsim vecpilsētas vēsturisko ēku saglabāšanas jautājumus;
• Labiekārtosim un uzlabosim bērnu rotaļu laukumus daudzdzīvokļu māju pagalmos;
• Izveidosim aktivitāšu parkus novadā;
• Uzlabosim tūrisma maršrutu informācijas pieejamību novadā.

Tautsaimniecība, infrastruktūra un finanses

• Izstrādāsim budžetu ar racionālu izlietojumu, kas ir atklāts un cilvēkiem saprotams;
• Nodrošināsim pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, lai piesaistītu privātās investīcijas;
• Saglabāsim granta programmas jaunajiem uzņēmējiem;
• Saglabāsim un stiprināsim uzņēmēju padomes;
• Organizēsim „Uzņēmēju dienu”;
• Atbalstīsim vietējo uzņēmēju pakalpojumu un ražojumu izmantošanu pašvaldības vajadzībām;
• Piesaistīsim Eiropas Savienības struktūrfondu un citu līdzfinansējumu degradēto novada teritoriju sakārtošanai;
• Aktīvi līdzdarbosimies Rail Baltica projekta īstenošanā;
• Nodrošināsim dienesta dzīvesvietu trūkstošiem pašvaldības iestāžu speciālistiem;
• Panāksim tilta pār Salacu rekonstrukciju Salacgrīvā un gājēju tilta Staicelē atjaunošanas darbu pabeigšanu;
• Atbalstīsim problemātisko ielu un autoceļu sakārtošanu novada teritorijā;
• Nodrošināsim pilnvērtīgu ielu apgaismojumu visā novadā;
• Atbalstīsim Skultes tirgus attīstību;
• Attīstīsim ūdens un velo ceļu tūrismu novadā;
• Izstrādāsim vienotus noteikumus makšķerniekiem visā novadā;
• Veiksim zinātniski pamatotu un pārdomātu upju tīrīšanu un straujteču atjaunošanu;
• Optimizēsim novada komunālo saimniecību;
• Izveidosim efektīvas vienas pieturas aģentūras;
• Izveidosim spēcīgu būvniecības, iepirkumu un attīstības nodaļu ar kompetentiem speciālistiem;
• Saimniekosim energoefektīvi un klimatam neitrāli Limbažu novadā.

Limbažu novads – ĢIMENEI.
Ģimene – sabiedrības pamats.

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savam novadam!