Deputātu kandidātu saraksts

Roberts Sipenieks

Saldus novada domes deputāts.

Kristīna Maslovska

Brocēnu novada domes deputāte

Ivars Atteka

Saldus novada pašvaldības Izglītības komisijas loceklis

Ilze Kļava

Saldus novada pašvaldības Saldus pagasta vadītāja

Toms Erviks

Biedrības „Sporta klubs Zvārde” vadītājs.

Kristaps Kokins

SIA „Kalceks” biznesa attīstības speciālists

Ainārs Tiļļa 

SIA „Kurzemes dabas fondi” valdes loceklis, uzņēmējs

Aivis Zubavičs

SIA „Neroli Met” īpašnieks, uzņēmējs

Uģis Zanders

SIA „Zusa” vadītājs, uzņēmējs

Programma

Programma
Mūsu mērķis – attīstīts, uzņēmējdarbībai un ģimenēm draudzīgs novads ar saglabātām
pilsētu un pagastu kultūrvēsturiskajām vērtībām un tradīcijām. Par atklātību,
profesionalitāti un atbildību savā darbā.

Pašvaldības pārvalde
● Veidosim efektīvu un vienotu pašvaldības pārvaldi ar administratīvo centru
Saldus pilsētā un pakalpojumu centriem Brocēnu pilsētā un pagastos.
● Nodrošināsim godīgu un profesionālu Saldus un Brocēnu pašvaldību
apvienošanās procesu.

Sabiedrības līdzdalība
● Veicināsim vietējo iedzīvotāju regulāru iesaisti pašvaldības lēmumu
pieņemšanas procesos, ieviešot un izskaidrojot jaunās sabiedrības līdzdalības
formas:
● Iedzīvotāju padomes (arī pagastos ar mazu iedzīvotāju skaitu);
● līdzdalības budžets;
● kolektīvais iesniegums;
● publiskā apspriešana.
● Nodrošināsim domes vadības un administrācijas, kā arī deputātu regulāru
tikšanos ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un biedrībām.
● Veicināsim pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības modeli, kurā
NVO darbojas kā pašvaldības partneris komunikācijā ar vietējām kopienām un
sabiedrību.
● Pilnveidosim pašvaldības atbalsta sistēmu biedrību un sabiedriskā labuma
organizāciju darbam vietējo kopienu iniciatīvu īstenošanai.

Uzņēmējdarbība
● Vecināsim uzņēmēju konsultatīvās padomes izveidi un iesaisti pašvaldības
budžeta veidošanā.
● Veidosim konstruktīvu sadarbības modeli ar uzņēmēju un mājražotāju
biedrībām, kas būtu balstīts uz savstarpēju komunikāciju un atgriezenisko
saiti.
● Ierosināsim izveidot uzņēmējdarbības investīciju katalogu, kas sekmētu
uzņēmējdarbības piesaisti novada teritorijai.
● Veidosim atbalsta sistēmu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai novadā.

Vide un infrastruktūra
● Meklēsim risinājumus vides aizsardzības, gaisa kvalitātes un atkritumu
apsaimniekošanas problēmām, popularizējot sabiedrībā videi draudzīgu rīcību
un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.
● Sniegsim pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu māju un pagalmu renovācijas
projektiem.
● Nodrošināsim pašvaldības ceļu uzraudzību, ceļu infrastruktūras regulāru
atjaunošanu, dubultās virsmas apstrādi un atbalstīsim finansējuma piešķiršanu
pagastu ceļiem.
● Lai atbalstītu ģimenes, izmantosim valsts aizdevumu īres dzīvokļu
izveidošanai pašvaldības īpašumā esošajās ēkās, veicot ēku un telpu
atjaunošanu.
● Piešķirsim finansējumu graustu demontāžai.
● Atbalstīsim Cieceres upes revitalizācijas projektus.

Izglītība
● Mūsu mērķis: Valsts ģimnāzija Saldus novadā.
● Sekmēsim kvalitatīvu un līdzsvarotu izglītības programmu piedāvājumu un
īstenošanu visos izglītības vecumposmos (pirmsskolas, pamatizglītības un
vidējās izglītības) atbilstoši bērnu un jauniešu vajadzībām un reaģējot uz
pārmaiņām sabiedrībā.
● Definēsim un attīstīsim katrai vidusskolai, arī Brocēnu vidusskolai, savu
specializāciju, mērķtiecīgi izmantojot esošos resursus un piedāvājot
skolotājiem konkurētspējīgu atalgojumu un mērķtiecīgu profesionālo
pilnveidi.
● Nodrošināsim izglītības iestāžu infrastruktūras uzturēšanu un attīstīšanu
atbilstoši jauno izglītības standartu prasībām.
● Atbalstīsim darba vidē balstītu mācību iespējas.
● Atbalstīsim ideju par informācijas tehnoloģiju centra izveidi.
● Atbalstīsim jauniešu iniciatīvas, pilsonisko līdzdalību, kā arī atbalstīsim
Jaunsardzes, Mazpulku, Skautu un Gaidu darbību.

Kultūra, sports un tūrisms
● Veidosim kvalitatīvu, līdzsvarotu un radošumā balstītu novada kultūrvidi
vienotā kultūras, sporta un tūrisma pārvaldības sistēmā.

● Veicināsim vienlīdzīgu kultūras un mākslas jaunrades attīstību visā novadā,
par prioritāru nosakot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
● Risināsim kultūras infrastruktūras problēmas – amatiermākslas, profesionālās
mākslas un kultūras projektu pieejamībai.
● Atbalstīsim efektīvu pašvaldības resursu izmantošanu, integrējot kultūras un
sporta pasākumu organizēšanā NVO iniciatīvas un resursus.
● Atjaunosim tūrisma infrastruktūru pagastos, aktualizējot dabas taku uzturēšanu
un jaunu tūrisma maršrutu izveidošanu, tai skaitā ekotūrismu.
Drošība
● Rosināsim pašvaldības policijas kapacitātes stiprināšanu, sabiedriskās drošības
diennakts uzraudzību, kā arī preventīvos pasākumus visā novada teritorijā.
Sociālās garantijas
● Nodrošināsim medicīnisko pakalpojumu pieejamību, atbalstot Saldus
medicīnas centra pakalpojumu paplašināšu un doktorātu izveidi pagastos.
● Nodrošināsim atbalsta pasākumus sociālās nevienlīdzības mazināšanai un
atbalstu krīzes situācijās.

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savam novadam!