Deputātu kandidātu saraksts

Edgars Avotiņš

Smiltenes novada dome, domes priekšsēdētājs

Inga Ērgle

SIA Latwing valdes locekle

Dina Meistere

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, direktore

Andris Abrāmovs

Raunas vidusskola, vidējās izglītības skolotājs

Aija Cunska

Vidzemes augstskola, viesdocente, pētniece

Edgars Roslovs

Smiltenes mūzikas skola, direktors

Jānis Āboliņš

SIA Atvars J.Ā, valdes priekšsēdētājs

Eva Kazeka

SIA Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca, saimniecības daļas vadītāja

Viesturs Dandens

Apes novada dome,  izpilddirektors

Programma

Smiltenes novadu mēs redzam kā mājas, kurās ir prieks būt, vēlme atgriezties un ikviens ir gaidīts. Nacionālā apvienība ir vērtībās balstīta organizācija, kas apvieno pieredzi un jaunības degsmi, ideālus un prasmi sadarboties.
Turpmākajiem četriem gadiem mūsu komanda ir izvirzījusi uzdevumus vienmērīgai un straujai jaunizveidojamā Smiltenes novada attīstībai.

TAUTSAIMNIECĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE un INFRASTRUKTŪRA
• Veicināsim uzņēmējdarbības attīstību, izstrādājot atbalsta pasākumus un
turpinot Eiropas struktūrfondu piesaisti infrastruktūras attīstībai.
• Nodrošināsim iedzīvotājiem un uzņēmējiem optimāli pieejamu pašvaldības
pakalpojumu klāstu un iestāsimies par valsts iestāžu pakalpojumu pieejamības
saglabāšanu.
• Rūpēsimies par esošā dzīvojamā fonda uzlabošanu un jaunu mājokļu būvniecību.
• Aktualizēsim novada autoceļu atjaunošanas un pilnveidošanas programmu,
nodrošinot tās pakāpenisku ieviešanu.
• Aktualizēsim pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu datu bāzi un
izstrādāsim apsaimniekošanas plānu.
• Uzturēsim un uzlabosim infrastruktūru publiskajās atpūtas vietās. Atbalstīsim
iniciatīvas jaunu atpūtas vietu veidošanai dzīvesvietu tuvumā.
• Veicināsim sociālās uzņēmējdarbības attīstību.

IZGLĪTĪBA
• Izstrādāsim ilgtspējīgu izglītības stratēģiju, lai nodrošinātu loģisku un vienmērīgu
izglītības iestāžu tīklu.
• Stiprināsim Smiltenes vidusskolu kā novada metodisko un attīstības centru.
• Turpināsim atbalstīt brīvpusdienu nodrošināšanu.
• Nodrošināsim katru izglītības iestādi ar nepieciešamo atbalsta personālu un
interešu izglītības piedāvājumu.
• Radīsim vienotu pedagoģiskā personāla sistēmu, sekmējot adekvātu slodžu un
atalgojumu nodrošinājumu, kā arī jauno pedagogu piesaisti.
• Sadarbosimies ar jauniešu organizācijām un atbalstīsim bērnu, jauniešu centru
darbību.
• Sadarbībā ar Smiltenes tehnikumu un nevalstiskajām organizācijām sekmēsim
stabilu un aktuālu mūžizglītības piedāvājumu novadā.

KULTŪRA, SPORTS, TŪRISMS
• Sadarbosimies ar novada amatniekiem, mājražotājiem, uzņēmējiem un veidosim
Smiltenes novadu par populāru tūrisma galamērķi.
• Saglabāsim katra pagasta identitāti un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības.
• Veidosim vienojošas tradīcijas kultūras, sporta un tūrisma jomās.
• Turpināsim nodrošināt bibliotēku, kultūras namu, muzeju darbību un atbalstu
amatiermākslas kolektīviem.
• Veicināsim iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību kultūras, sporta, tūrisma un
mūžizglītības aktivitātēs, atbalstot projektus un pasākumus.
• Turpināsim kultūras, sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras uzlabošanu un
efektīvu izmantošanu pilsētu un visu pagastu iedzīvotājiem.
• Radīsim vienotu stipendiju sistēmu novada vadošajiem jaunajiem un elites
līmeņa talantiem, kuri sacensībās, konkursos un izstādēs pārstāv Smiltenes
novadu.

VESELĪBA un SOCIĀLĀ APRŪPE
• Pilnveidosim sociālo pakalpojumu bāzi un paplašināsim pakalpojumu klāstu
novada veselības un sociālās aprūpes iestādēs.
• Atbalstīsim bezmaksas bērnu zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu.
• Atbalstīsim dažādas sociālā rakstura tradīcijas, piemēram, senioru atpūtas
pasākumus, ekskursijas, ilggadnieku un jaundzimušo sveikšanu.
• Sadarbībā ar novada uzņēmējiem veicināsim bezdarbu mazinošus pasākumus un
atbalstīsim skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā.
• Atbalstīsim projektus iedzīvotāju veselības veicināšanai.
• Atbalstīsim kvalificētu mediķu, māsu, aprūpētāju piesaisti.
• Radīsim brīvprātīgo palīgu kustību sociālās spriedzes un nevienlīdzības
mazināšanai.
• Mērķtiecīgāk stiprināsim sadarbību ar sociālās palīdzības organizācijām.

IEDZĪVOTĀJU IESAISTE un INFORMĒŠANA
• Pilnveidosim konsultatīvo padomju darbību, kuras tiks iesaistītas lēmumu
pieņemšanā par novada attīstībai svarīgiem jautājumiem.
• Izveidosim interaktīvu rīku iedzīvotāju iesaistei jaunu ideju attīstībā un svarīgu
lēmumu virzīšanā.
• Organizēsim tikšanās ar iedzīvotājiem visā novada teritorijā.

DROŠĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA
• Nodrošināsim efektīvu Pašvaldības policijas darbu visā novada teritorijā.
• Risināsim jautājumu par Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Smiltenes
iecirkņa izveidi.

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savam novadam!