Deputātu kandidātu saraksts

Sandra Pētersone

Talsu novada domes priekšsēdētāja

Eva Kārkliņa

Rojas novada dome priekšsēdētāja

Gundars Sebris

Talsu Valsts ģimnāzijas direktors,
Talsu novada domes deputāts

Roberts Šiliņš

Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs,
Engures ezera dabas parka fonda valdes loceklis

Gaidis Bērziņš

LU Juridiskā fakultātes lektors,
Zvērināts advokāts

Una Sila

Dundagas vidusskolas skolotāja,
Dundagas novada domes deputāte

Andis Āboliņš

Talsu novada pašvaldības Stendes pilsētas, Lībagu, Strazdes un Virbu pagasta pārvaldes vadītājs

Jana Damberga

Talsu Valsts ģimnāzijas vēstures un sociālo zinību skolotāja,
Talsu novada dzīvokļu komisijas locekle 

Māris Alsbergs

LPKS “Latraps” Jaunpagasta graudu pirmapstrādes kompleksa tehniskais vadītājs,
Mednieku biedrības “Dzelzāmurs” valdes loceklis

Programma

Talsu novads (Dundagas novads, Mērsraga novads, Rojas novads, Talsu novads) programma

Nacionāli apvienoti. Nacionāli stipri. Par Talsu novadu!

Nacionāli – tātad par savējiem. Latvijas kontekstā – par savu pilsētu un novadu. Pilsētas un novada kontekstā – par ikvienu mājsaimniecību. Ikvienu iedzīvotāju. Jaunu vai ne pārāk, turīgu vai ne tik ļoti, publisku vai klusi dzīvojošu savu dzīvi, bērnus audzinošu, saimniecību uzturošu. Apvienoti vieglos un ne tik vieglos laikos. Kopā mēs esam stipri kā novads. Kopā mēs esam stipri katrs individuāli. Tādēļ mēs šeit esam, lai visi kopā darītu Talsu novadu labāku, pārtikušāku, izglītotāku, drošāku un veselīgāku.

Rūpējoties par mūsu bērniem

Durvis ģimenēm ar bērniem pie mums vienmēr būs atvērtas. Ikvienam vecākam jābūt drošam laist savus bērnus pasaulē, jo pašvaldība nodrošinās vietu bērnudārzā tuvāk dzīvesvietai. Bērnam augot – mācību iespējas konkurētspējīgās skolās ar apmācītiem un motivētiem skolotājiem, brīvpusdienas visiem bērniem līdz 9. klasei ieskaitot. Jaunais dzīves ritms prasa katram skolēnam savu portatīvo datoru – palīdzēsim šo jautājumu risināt! Vispusīgai bērnu attīstībai – mākslas, mūzikas un sporta skolas, kultūras kolektīvu un pulciņu nodarbības. Pašvaldība atbalstīs jauniešu iesaisti Jaunsardzes un Mazpulku organizācijās. Vasaras brīvlaikos būs pieejamas vasaras nometnes un tiem skolēniem, kuri gribēs strādāt, – domes sarūpētas darbavietas.

Gan strādāt, gan dzīvot Talsu novadā

Katrs novada iedzīvotājs ir pelnījis cienījamu dzīvi ar sakārtotām pamata vajadzībām. Būs darbs un nodarbinātība, jo mēs rūpēsimies par uzņēmējdarbībai un investīcijām draudzīgu vidi. Ieklausīsimies un atbalstīsim gan novada lielos, gan arī mazos uzņēmējus. Turpināsim attīstīt abas jaunā novada ostas. Apsolām turpināt ceļu infrastruktūras un transporta iespēju nepārtrauktu attīstību, uzturēt kārtībā esošos savienojumus – vasarā pašvaldības grants ceļus apdzīvoto vietu tuvumā apstrādāsim ar pretputes materiāliem, ziemā tīrīsim sniegu no pašvaldību ceļiem un palīdzēsim to organizēt privāto ceļu īpašniekiem. Nodrošināsim pieejamu veselības aprūpi pilsētās un pagastu centros, palīdzot ar transportu nokļūšanai pie ārstiem sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām. Motivēsim jaunos ārstus izvēlēties Talsu novadu kā nākamo dzīves un darba vietu, piešķirot stipendijas un mājokļus, palīdzēsim ar kabinetu aprīkošanu ar labvēlīgiem noteikumiem. Ikvienam no mums dzīvē pienāk grūti brīži. Šīs situācijas ir jāierauga un jāpalīdz atrisināt pašvaldības sociālajam dienestam. Darba zaudēšana, nopietnas slimības, darbaspēju īslaicīgs vai pastāvīgs zaudējums – ir jāierauga, jāpalīdz ne tikai tiem, kas prasa, bet arī tiem, kas par to klusē. Novadu reforma paredz procesu centralizāciju. Mēs uzmanīgi sekosim līdzi, lai tiek saglabātas vietējo kultūras un saieta namu funkcijas ar atbilstošu finansējumu tautas mākslas kolektīviem, tradicionālo prasmju meistariem un kopām. Atcerēsimies par mūsu saknēm – mēs esam cēlušies no lībiešiem un kuršiem. Bez mūsu rūpēm un uzmanības šīs kultūras formas būs apdraudētas. Novadu reforma Talsu pašvaldības atbildībā ir nodevusi jūras piekrasti 92 km garumā ar bagātīgām piekrastes zvejniecības tradīcijām un divām ostām – Rojā un Mērsragā. Strādāsim kopā, lai no šīs apvienošanas ieguvēji būtu visi – gan piekrastes Jūrmalciemu iedzīvotāji, gan pārējie novada ļaudis. Balstīsim viens otra ekonomiku un dalīsimies ar resursiem un zināšanām. Šī ir laba iespēja tūrisma attīstībai – ar jauniem piedāvājumiem piesaistīsim atpūtniekus, kas dos pienesumu daudzām saimniecībām un jaunajiem uzņēmumiem novadā.

Atbalsts senioriem

Pienākot vecumdienām, ikvienam jābūt drošam par pienācīgu aprūpi. Ir vairākas lietas, ko mēs varam darīt, sākot no naudas pabalstiem mājokļa uzturēšanai līdz pašvaldības līdzfinansējumam senioru aprūpei sociālajos dienas un pastāvīgās aprūpes centros novadā. Jābūt pieejamai primārajai un sekundārajai medicīniskai palīdzībai – ja ne citādi, tad vientuļajiem senioriem jānodrošina transports nokļūšanai pie speciālistiem. Mēs kā nacionāla partija rūpēsimies par īpašu atbalstu barikāžu dalībniekiem, politiski represētajiem un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

Mēs būsim Tava pašvaldība – sabiedrotais un atbalsts visās Tavās dzīves situācijās. Vieta, kur vērsties pēc palīdzības grūtā brīdī, un Tavs draugs, kad būs jāsvin svētki. Tuvākais, kurš neatraidīs, sapratīs un meklēs risinājumu. Mēs apsolām, ka Tu tiksi saklausīts un ieraudzīts, pašvaldības durvis Tev būs atvērtas katru dienu un Tu zināsi, ka esi nozīmīgs savam pagastam, novadam un valstij.

Paldies par Tavu balsi 5. jūnijā!

 

_____________________________________________________________________

IZGLĪTĪBA

Rūpēsimies par kvalitatīvu izglītību visās novada skolās un turpināsim infrastruktūras uzlabošanu un attīstību izglītības iestādēs.

Atbalstīsim daudzpusīgu profesionālās ievirzes un interešu izglītības piedāvājumu vispusīgai bērna attīstībai – mākslas, mūzikas un sporta skolas, kultūras kolektīvu un pulciņu nodarbības un jauniešu iesaisti jaunsardzes un mazpulku organizācijās.

Īstenosim kvalitatīvu pedagogu motivācijas un piesaistes programmu – piešķirot mājokli, atbalstu mobilitātei, stipendijas topošajiem pedagogiem un veselības apdrošināšanu.

Izveidosim dienesta viesnīcu vidusskolēniem Talsos.

Nodrošināsim pirmsskolas izglītības prasībām atbilstošas ēkas bērnudārziem Vandzenē un Sabilē.

Uzlabosim speciālās izglītības un pakalpojumu iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām.

Sniegsim skolēniem atbalstu nokļūšanai uz mājām pēc ārpusskolas nodarbībām vakaros.

Uzlabosim materiāli tehnisko nodrošinājumu mūzikas un mākslas skolām un nodrošināsim ar vajadzībām atbilstošām telpām.

Godināsim un apbalvosim skolēnus un pedagogus par izciliem sasniegumiem.

Palīdzēsim risināt jautājumu, lai katram skolniekam, kam tas nepieciešams, būtu savs portatīvais dators.

Atbalstīsim skolēnu nodarbinātību vasarā un visiem pieejamas vasaras nometnes.

Veidosim drošu veloceliņu tīklu nokļūšanai uz mācību iestādēm, paplašināsim velonovietnes pie skolām.

Visiem skolēniem līdz 9.klasei nodrošināsim pilnvērtīgas bezmaksas pusdienas.

Rūpēsimies par veselīgas ēšanas paradumiem un “zaļo” iepirkumu izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā.
_____________________________________________________________________

KULTŪRA UN TŪRISMS

Sekmēsim pārdomātu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu novadā visa gada garumā, tādējādi arī mazinot arī tūrisma sezonalitāti.

Saglabāsim vietējo kultūras un saieta namu funkcijas, nodrošinot atbilstošu finansējumu.

Atbalstīsim pagastus un pilsētas kultūras un svinamo dienu pasākumu rīkošanā, nostiprinot lokālpatriotismu un latviskas kultūrvides tradīcijas.

Sekmēsim Dundagas pils kā kultūrvēsturiskā centra attīstību.

Sniegsim stabilu atbalstu tautas mākslas kolektīviem, tradicionālo prasmju meistariem un latviskās dzīvesziņas kopējiem.

Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvu koncertdarbību novadā, valstī un ārzemēs.

Atbalstīsim radošas idejas un personības.

Turpināsim un pilnveidosim kultūras un tūrisma projektu konkursu, vecpilsētu ēku restaurācijas atbalsta programmu.

Saglabāsim tradicionālos tūrismu veicinošos pasākumus un attīstīsim jaunu kompleksu tūrisma produktu piedāvājumu.

Gādāsim par kultūrvēsturiskā mantojuma pienācīgu saglabāšanu.

Vēsturiskās piemiņas kopšanai rosināsim skolas iesaistīties valstiski nozīmīgu pasākumu rīkošanā.

Vecpilsētu unikalitātes saglabāšanai īstenosim ekspertu izstrādātas vadlīnijas arhitektūras stilistikā, pilsētplānošanā un vizuālajos noformējumos.

Turpināsim atbalstīt jau par tradicionālu kļuvušo Ārpasaules mūzikas koncertu Tiguļkalnā.

Veidosim jaunu ikgadēju populārās mūzikas festivālu.
_____________________________________________________________________

SPORTS

Izveidosim Talsos sporta, tūrisma un veselības kompleksu ar peldbaseinu un ledus halli, radot būtisku magnētu Talsu pilsētas sporta un rekreācijas tūrisma attīstībai.

Attīstīsim sporta infrastruktūru kā ekonomiskā pienesuma resursu novadam, piedāvājot pakalpojumus citu novadu un valstu sportistiem.

Veidosim velobraucējiem draudzīgu vidi.

Multifunkcionālus sporta un aktīvās atpūtas laukumus izveidosim katrā ciemā un pilsētu apkaimē.

Labiekārtosim dabas sporta zāli, izveidosim laivošanas un atpūtas iespējas Talsos pie Vilkmuižas ezera.

Turpināsim atbalstīt tautas un amatieru sportu un prioritāri sabiedrības veselību veicinošas sporta norises.

Organizēsim nacionālus un starptautiskus sporta un atpūtas pasākumus, atbalstīsim pašvaldības, uzņēmēju un sporta biedrību sadarbību pasākumu piesaistē un nodrošināšanā.
_____________________________________________________________________

DZĪVES VIDE UN INFRASTRUKTŪRA

Turpināsim atbalstīt daudzdzīvokļu māju siltināšanu un daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanu visā novadā, prioritāri atbalstot aktīvās atpūtas laukumu izveidi.

Lai nodrošinātu ģimenes un uzņēmumiem nepieciešamos darbiniekus ar dzīvokļiem, īstenosim mērķtiecīgu mājokļu attīstības programmu. Sekmēsim daudzdzīvokļu namu būvniecību.

Sekmēsim Talsu vecpilsētas atdzimšanu, īstenojot “Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plānu”, un sakopsim unikālus objektus pilsētās un pagastos.

Turpināsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas rada jaunas darbavietas, labiekārto sabiedriski izmantojamas teritorijas, atjauno īpašumus ar kultūrvēsturisku nozīmi, sniedz viesmīlības, ēdināšanas un citus dzīvināšanai svarīgus pakalpojumus vecpilsētās.

Sadarbībā ar Satiksmes ministriju un “Latvijas Valsts ceļiem” panāksim valsts autoceļu uzturēšanas kvalitātes uzlabošanu.

Īstenosim mērķtiecīgu un secīgu ceļu un ielu uzturēšanu un atjaunošanu katrā pagastā un pilsētā. Uzlabosim satiksmes un gājēju drošību.

Sekmēsim veloinfrastruktūras attīstību, lai uzlabotu iedzīvotāju mobilitātes iespējas un rūpējoties par videi un veselībai draudzīgu pārvietošanos.

Sadarbībā ar pirmskolas izglītības iestādēm un skolām, iesaistoties projektos un kampaņās, izglītosim iedzīvotājus vides jautājumos. Sākot pašiem ar sevi, aicināsim uz aktīvu rīcību.

Uzlabosim atkritumu šķirošanas un dalītas vākšanas iespējas un pieejamību.
Bargi vērsīsimies pret atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās.

Uzlabosim Talsu pilsētas publisko teritoriju kopšanu un darbu izpildes kontroli.

Nodrošināsim efektīvus komunālos pakalpojumus. Uzlabosim pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.

Turpināsim atbalsta programmu ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izveidei mājokļiem.

Dosim iespēju uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām piedalīties pašvaldības funkciju īstenošanā un nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanā.

Īstenosim mērķtiecīgus pasākumus cīņai ar invazīvajām sugām (latvāņiem), lai nepieļautu to tālāku izplatību.

Stiprināsim būvvaldes darbību īpašumu sakārtošanas jautājumos.
Nodrošināsim pašvaldības īpašumu efektīvu izmantošanu.

Nodrošināsim stingru pārraudzību un būvniecības kvalitātes kontroli novada sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecībā un uzturēšanā.

Iesaistīsimies investīciju piesaistē ostu infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai.

Aktīvi rīkosimies un mudināsim valsts institūcijas nodrošināt civilajai aizsardzībai un ugunsdrošībai nepieciešamo infrastruktūru Slīteres Nacionālajā parkā.

Sakārtosim uzņēmējdarbībai nepieciešamo un atbalstošo infrastruktūru, nodrošināsim efektīvu komunikāciju un labvēlīgus nosacījumus uzņēmējdarbībai.
_____________________________________________________________________

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ DROŠĪBA

Turpināsim un pilnveidosim speciālistu piesaistes programmu medicīnas un izglītības jomās, kā arī citās novadam nepieciešamajās specialitātēs.

Sniegsim atbalstu nokļūšanai pie medicīnas speciālistiem vientuļajiem senioriem, trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem.

Rūpēsimies par sabiedrības veselības veicināšanas programmas turpināšanu ilgtermiņā un fizisko aktivitāšu nodarbībām plašam iedzīvotāju lokam.

Nodrošināsim veselīga dzīvesveida iespējas senioriem un palielināsim atbalstu maznodrošinātiem senioriem medikamentu iegādei.

Izveidosim un realizēsim veselīga uztura un aktīva dzīvesveida programmu skolās.

Uzlabosim sociālo aprūpi dzīvesvietā, lai cilvēkiem ir iespēja palikt dzīvot savā mājoklī.

Turpināsim atbalstīt mājokļu pieejamības uzlabošanu un pielāgošanu iedzīvotājiem ar pārvietošanās grūtībām.

Atbalstīsim privāto sociālās aprūpes centru attīstību novadā.

Pilnveidosim sociālā atbalsta sistēmu, īpaši atbalstot ģimenes ar bērniem, bērnus ar īpašām vajadzībām.

Turpināsim sniegt atbalstu kultūras, sporta un atpūtas pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm.

Ieviesīsim pastāvīgu atbalstu politiski represētajiem, nacionālās pretošanās kustības un barikāžu dalībniekiem.

Nodrošināsim bāriņtiesas pieejamību katrā pagastā.

Regulāri uzlabosim dzīvojamo fondu, nodrošināsim tā pieejamību novada sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem.

Izskaudīsim nelegālās atkarību veicinošo vielu izplatīšanas vietas.

Noteiksim maksimāli iespējamos ierobežojumus azartspēļu vietu reklāmām un pieņemsim saistošos noteikumus par azartspēļu zāļu slēgšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Uzlabosim pašvaldības policijas darbu, paaugstinot darbinieku zināšanas, prasmes un motivāciju, kā arī uzlabojot tehnisko nodrošinājumu.

Nodrošināsim ielu apgaismojuma tīkla paplašināšanu un modernizēšanu.

Turpināsim veidot izgaismotas un drošas gājēju pārejas, ātruma ierobežojošu infrastruktūru dzīvojamajās zonās.

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savam novadam!