Deputātu kandidātu saraksts

Juris Žirovičs

SIA “JU Serviss” Valdes loceklis

Romina Meļņika

Valkas novada dome Jaunatnes lietu speciāliste

Eduards Iesalnieks

Autoservisa SIA “EDISON” Īpašnieks-Vadītājs

Agnis Birkavs

Valsts meža dienests Ziemeļvidzemes virsmežniecība Valkas mežniecība Mežzinis

Eduards Melančuks

SIA “Valkas Meliorācija” Būvstrādnieks

Krišjānis Zauska

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Skolnieks

Valērija Sermus

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolniece

Vineta Ārgale

SIA “PEPI RER” Palīgstrādnieks

Ksenija Hrupanova

SIA “PEPCO LATVIA” Kasieris

Zigurds Sviķis

Pensionārs

Programma

Nacionāla apvienība ir vērtībās balstīta organizācija, kas apvieno pieredzi, jaunības degsmi un prasmi sadarboties. Latviju un Valkas novadu gribam redzēt latvisku, augošu, sakoptu un izglītotu. Nodrošināsim Valkas novadam sekmīgu attīstību, izveidojot atklātu un katram novada iedzīvotājam pieejamu novada pārvaldi, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, organizējot iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas.

Infrastruktūra, attīstība Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu izstrādi un īstenošanu. Uzturēsim, atjaunosim novada autoceļus, lai katram iedzīvotājam ir iespējams droši nokļūt pēc pakalpojumiem novada centrā. Īpašu uzmanību pievērsīsim pagastu ceļiem. Izmantojot ES finansējumu, sakārtosim lietus ūdens sistēmas, modernizēsim novada skolu ēkas, kā arī uzlabosim to energoefektivitāti. Labiekārtosim daudzdzīvokļu māju pagalmus, paredzot izbūvēt iekšpagalmus ar bērnu laukumiem un velo novietnēm – arī pagastos. Atbalstīsim iniciatīvas jaunu atpūtas vietu izveidei. Attīstīsim velo ceļu un taku infrastruktūru. Uzlabosim novada dzīvojamo fondu, piesaistīsim ES finansējumu jaunu ēku izbūvei un esošo, nepabeigto ēku atjaunošanai. Uzlabosim atkritumu apsaimniekošanu, izveidojot papildu atkritumu šķirošanas punktus.

Uzņēmējdarbība, vide
Veicināsim uzņēmējdarbības attīstību, izstrādājot uzņēmumu atbalsta pasākumus. Piesaistīsim Eiropas struktūrfondu līdzekļus ne tikai lieliem, bet arī maziem, taču iedzīvotājiem un pilsētvidei svarīgiem projektiem. Maksimāli iesaistīsim vietējos uzņēmumus novada attīstībā. Nodrošināsim jaunu investīciju piesaisti novadam. Atjaunosim degradētās teritorijas, pielāgojot tās uzņēmējdarbības veikšanai un jaunu darba vietu radīšanai. Attīstīsim infrastruktūru uzņēmējdarbības veikšanai. Panāksim banku pakalpojumu pieejamību novadā. Uzlabosim publisko atpūtas vietu infrastruktūru.

Izglītība, jaunatne
Atbalstīsim jaunatnes iniciatīvas – organizējot pašvaldības projektu konkursus, veicinot jauniešu līdzdalību novada kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos. Radīsim saturīgas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Sekmēsim jauniešu nodarbinātību skolēnu vasaras brīvlaikā. Veicināsim prakses vietu piedāvājumu jauniešiem, sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem. Veidosim pedagogu piesaistes un motivācijas programmas. Īpaši atbalstīsim jauniešu organizācijas, kas īsteno patriotisko audzināšanu, piemēram, Jaunsardzi un Mazpulkus.

Kultūra, sports
Turpināsim kultūras, sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras uzlabošanu un attīstīšanu, veidojot drošu un aktīvu dzīvesveidu veicinošu vidi. Sadarbosimies ar sporta organizācijām un sportistiem. Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvus. Veicināsim un atbalstīsim Valkas novada kultūras iestāžu darbību un kultūras darbinieku profesionālo izaugsmi. Atbalstīsim pasākumus, kas veicina latviešu tautas tradīciju saglabāšanu.

Veselība un sociālā aprūpe
Atbalstīsim esošos feldšerpunktus pagastos. Veicināsim sociālās uzņēmējdarbības attīstību. Uzlabosim un atbalstīsim neatliekamās medicīnas punkta darbu – nodrošinot tā pieejamību iedzīvotājiem cauru diennakti. Pilnveidosim sociālo pakalpojumu bāzi un paplašināsim pakalpojumu klāstu novada veselības un sociālās aprūpes iestādēs. Uzlabosim vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Strādāsim pie reemigrācijas veicināšanas novadā. Turpināsim Nacionālas apvienības iesākto Ziemassvētku paciņu izsniegšanu pensionāriem. Atbalstīsim politiski represētos, 1991. gada barikāžu dalībniekus un leģionārus. Iestāsimies par Valkas slimnīcas kā pilnvērtīgas veselības centra atjaunošanu, lai novada iedzīvotājiem nav jādodas saņemt ārstu pakalpojumus uz Valmieru, Igauniju un citur.

Drošība un sabiedriskā kārtība.
Nodrošināsim efektīvu Pašvaldības policijas darbu visā novada teritorijā. Turpināsim novada teritorijā iesākto video novērošanas kameru uzstādīšanu, uzlabošanu un pilnveidošanu.

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savam novadam!