Deputātu kandidātu saraksts

Jānis Grasbergs

Latvijas Zemkopības Ministrijas Parlamentārais sekretārs. 

Uldis Jansons

Valmieras pilsētas pašvaldība Valmieras Viestura vidusskolas direktors

Dace Jurka

Mazsalacas novada pašvaldība, Mazsalacas novada Kultūras centra direktore

Mareks Bērziņš

Mazsalacas pilsētas lauku teritorijas Mareka Bērziņa zemnieku saimniecības “LOJAS” īpašnieks

Arita Aldiņa

Latvijas Republikas Saeimas deputāta palīdze

Daiga Siliņa

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras un Valkas biroja vadītāja 

Jānis Rozītis

IK “Fundamental” īpašnieks, projektu vadītājs, radošais direktors, mākslinieks

Kristaps Staņa

Biedrība “Regbija Klubs”, “Valmieras Fēnikss” valdes loceklis

Ineta Amoliņa

Valmieras Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja

Programma

VĪZIJA
Mēs visi vēlamies būt laimīgi savās mājās, savā zemē. Mūsuprāt, ar šo atziņu ir jāsāk, lai veidotu jaunu, laikmetīgu, stabilu, uz latviskām un ģimeniskām vērtībām balstītu novadu, kurā katrs var sevi izpaust atbilstoši interesēm.

Mūsu redzējums:
Pārvaldībā
• Atvērtas komunikācijas un dialoga izveide ar cilvēkiem lēmumu pieņemšanā.
• Augstas kvalitātes pakalpojumi iedzīvotājiem un to pieejamības veicināšana.
• Pašvaldības budžeta plānošana saskaņā ar novada attīstības stratēģijā un programmā noteiktajām prioritātēm, kā arī ES fondu apguves iespējām.
• Darbinieku profesionālā pilnveide.

Kultūrā
• Kultūras nozaru ilgtspējīga attīstība.
• Novada kultūras un tūrisma stratēģijas izveide ar mērķi kopt kultūras daudzveidību, saglabāt tradīcijas, veicināt jaunradi un tūrismu.
• Kultūras darbinieku profesionālā izaugsme.
• Jauniešu iesaiste novada attīstībā, jaunatnes politikas attīstības programmas izveide.
• Atbalsts amatiermākslas kolektīvu dalībai Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos.
• Sabiedrības līdzdalība kultūras procesos.
• Iedzīvotāju kultūras un sporta aktivitāšu pilnveide.
• Sadarbība ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām un nevalstiskajām organizācijām.
• Nacionālās identitātes saglabāšana.
• Atbalsts pasākumiem, kas veicina latviešu tautas tradīciju saglabāšanu.
• Kultūrvēsturisko un mākslas pieminekļu uzturēšana un atjaunošana.
• Pasākumu norisei nepieciešamās infrastruktūras atjaunošana.
• Patriotisma un sabiedriskās drošības veicināšana, atbalstot iedzīvotāju iesaistīšanos Zemessardzes un pašvaldības policijas darbā.
• Atbalsts brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandām.

Izglītībā
• Novada izglītības pārvalde kā vienotas attīstības koncepcijas virzītāja.
• Rindu mazināšana pirmsskolas izglītības iestādēs, pilnveidojot esošo pirmsskolas izglītības iestāžu piedāvājumu un iesaistot privātos sadarbības partnerus.
• Pamatizglītības apguve visās iespējamās izglītības ieguves formās.
• Izglītības iespējas novadā katram skolēnam pēc viņa spējām un vajadzības.
• Izglītības kvalitātes paaugstināšana mācību iestādēs, pieejama kvalitatīva, iekļaujoša izglītība tuvāk dzīvesvietai, atbilstoši vecuma posmam.
• Mūsdienīga izglītības iestāžu infrastruktūra un materiāltehniskā bāze.
• Lielākas iespējas izglītojamo ārpusklases pulciņiem, nodarbībām un pēcstundu aktivitātēm.
•Daudzveidīgs profesionālās ievirzes un interešu izglītības piedāvājums.
• Skolēnu motivācija individuālai izaugsmei un sasniegumiem, lai veicinātu izglītotas un radošas personības izaugsmi.
• Pedagogu motivācijas programmas un jaunu pedagogu piesaiste.
• Dažādu līmeņu izglītības iestāžu sadarbība, izglītības pēctecība un sasaiste ar darba tirgu.
• Atbalsts nacionāla mēroga jauniešu organizācijām, kas īsteno patriotisko audzināšanu: Jaunsardzei, Skautiem un gaidām, Mazpulkiem.

Sportā
• Sporta pārvaldības uzlabošana.
• Sporta infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana, veidojot drošu, iekļaujošu un aktīvu dzīvesveidu veicinošu vidi.
• Bērnu un jauniešu sporta un aktīva dzīvesveida veicināšana.
• Sadarbība ar sporta organizācijām un sportistiem.
• Tautas sporta kustības attīstīšana.
• Finansiāls atbalsts sporta klubiem un augstas klases sportistiem.
• Sadarbība ar sporta un aktīva dzīvesveida tūrisma uzņēmējdarbības veicējiem.

Tautsaimniecībā un infrastruktūrā
• Saimnieciskās darbības veicēju vides attīstība.
• Pašvaldības un uzņēmējdarbības vides organizāciju sadarbības veicināšana lēmumu pieņemšanā.
• Mājražotāju un mazo ražotāju atbalsts, veicinot vietējo ražotāju produkcijas noietu.
• Esošā dzīvojamā fonda sakārtošana un papildināšana.
• Atbalsts blīvi apdzīvoto teritoriju vides labiekārtošanai.
• Novada ceļu un ielu uzlabošana un uzturēšana.
• Veloceļu infrastruktūras attīstīšana.
• Ielu apgaismojuma izveide un uzlabošana.
• Novada kapliču renovācija.
• Dabas resursu, tai skaitā publisko ūdeņu, ilgtspējīgas apsaimniekošanas sistēmas izveide.

Sociālajā atbalstā un veselībā
• Atbalsts ģimenēm ar bērniem.
• Ārpusģimenes aprūpes atbalsts novada teritorijā.
• Sabiedriskā transporta mērķētas pieejamības nodrošināšana novada teritorijā.
• Politiski represēto un pensionāru organizāciju atbalsts.
• Reemigrācijas veicināšana.
• Pensijas vecuma cilvēku un personu ar īpašām vajadzībām iesaiste novada sabiedriskajā dzīvē.
• Aprūpe vientuļajiem pensionāriem, atbalsts audžuģimenēm un daudzbērnu ģimenēm.
• Sociālo pakalpojumu pieejamība visā novada teritorijā tuvāk dzīvesvietai.
• Sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi skolās, nevalstiskajās organizācijās.

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savam novadam!