Deputātu kandidātu saraksts

Andis Zariņš

AS ”Sadales tīkls”, operatīvā darba speciālists

Raitis Krūmiņš

ZS ”Oši” īpašnieks

Gaidis Bože 

SIA ”Latta” darbu vadītājs

Andris Vārpiņš

SIA ”Miesnieks”, realizācijas daļas vadītājs

Arvis Anderšmits

Annahites pamatskola, sporta skolotājs, audzinātājs

Edīte Dzirniece

Piltenes vidusskola, direktore

Aivars Čaklis

Zūru pamatskola, sporta skolotājs

Agnis Rozentāls

VUGD KRB Ventspils daļa, ugunsdzēsējs – glābējs

Agnese Sarma 

PSIA ”Ventspils nekustamie īpašumi”, būvniecības projektu vadītāja

Programma

Nacionālā apvienība ir vērtībās balstīta organizācija, kas apvieno pieredzi un jaunības degsmi, ideālismu un prasmi sadarboties. Latviju un mūsu novadu gribam redzēt latvisku, augošu, sakoptu un izglītotu. Gribam šeit vairāk dzirdēt bērnu smieklus, redzēt laimīgus cilvēkus, kas jūtas droši par savu nākotni, atceras un ciena kopīgo pagātni.

Turpmākajiem četriem gadiem mūsu komanda izvirzījusi šādus uzdevumus:

Pārvalde
Nodrošināsim, lai pagastu pārvaldēm būtu iespēja pieņemt lēmumus par savas teritorijas attīstību.
Atbalstīsim vienlīdzību projektu pieteikšanā, ievērojot visu teritoriju līdzsvarotu attīstību.
Uzlabosim pašvaldības iestāžu darbu, sakārtojot un uzlabojot iekšējās kontroles sistēmu, kas atbilstu labas pārvaldības principiem.
Racionāli izmantosim Eiropas Savienības finansējumu atbilstoši novada prioritātēm.
Strādāsim pie pašvaldības policijas izveides.
Īstenosim aktīvu dialogu ar Latvijas un Eiropas Savienības amatpersonām, lai panāktu novadam labvēlīgu finanšu politiku.

Izglītība, kultūra, sports
Nodrošināsim mūsdienīgu vidi Ventspils novada izglītības iestādēs.
Atbalstīsim katras izglītības iestādes attīstības plānu, par prioritāti izvirzot pedagogu izaugsmes veicināšanu.
Veicināsim Ventspils novada izglītības iestādes pedagogu, pašdarbības kolektīvu vadītāju, kultūras darbinieku un sporta treneru profesionālo izaugsmi.
Piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, atbalstīsim skolu modernizāciju.
Piešķirsim brīvpusdienas visiem Ventspils novada izglītojamajiem novada izglītības iestādēs.
Turpināsim attīstīt izglītības, sporta un kultūras iestādes, veidojot tās vēl pieejamākas iedzīvotājiem.
Atbalstīsim jauniešu iniciatīvas grupu veidošanu Ventspils novadā, sniegsim viņiem konsultatīvu palīdzību projektu izstrādē un organizatoriskos jautājumos.
Pārskatīsim amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojuma kritērijus, veidojot līdzīgu atalgojumu arī novada sporta treneriem.
Atbalstīsim sporta un kultūras darbiniekus, viņu organizētos dažāda mēroga pasākumus, lai Ventspils novada vārds vēl vairāk izskanētu Latvijā un pasaulē.
Atbalstīsim jauniešu aktivitātes pagastos, lai visi varētu pilnvērtīgi un jēgpilni pavadīt brīvo laiku.
Atbalstīsim nacionālo kultūras biedrību darbu un sadarbosimies ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām.

Uzņēmējdarbība
Atbalstīsim zemniekus, kā arī mazo, vidējo un lielo uzņēmējdarbību.
Sakārtosim infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu.
Aicināsim esošos un jaunos uzņēmējus piedalīties attīstības projektu izstrādē, tā veicinot jaunu uzņēmumu rašanos Ventspils novadā, kas radīs jaunas darbavietas.
Atbalstīsim novada jauniešu vasaras nodarbinātības programmu.
Kopā ar tūrisma uzņēmējiem veicināsim dabai draudzīgu tūrisma pakalpojumu dažādošanu Ventspils novadā.
Turpināsim sadarbību ar Ventspils pilsētas tūrisma centru, popularizējot tūrismu Ventspils novadā.
Tikai kopā mēs varam veidot novadu plaukstošu un atvērtu uzņēmējdarbībai – no uzņēmēja idejas līdz galarezultātam!

Sabiedrība
Piesaistīsim Eiropas Savienības fondu līdzekļus pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošanai un jauna izveidošanai.
Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu izstrādi un īstenošanu.
Kopsim latvisko dzīvesziņu Ventspils novadā, finansējot kultūras pasākumus, kas veicina latviešu tautas tradīciju saglabāšanu.
Veicināsim saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, plānveidīgi izveidojot rotaļu laukumus Ventspils novada pagastos.
Palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu ģimenēm, kas deklarētas Ventspils novadā.
Samazināsim nekustamā īpašuma nodokli 1991. gada barikāžu dalībniekiem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.
Sniegsim atbalstu patriotisko organizāciju darbībai.
Veicināsim novada iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības darbā. Aicināsim iedzīvotājus uz sapulcēm, kā arī veidosim aptaujas par novadam svarīgiem jautājumiem, lai novadnieki varētu paust savu viedokli vēl aktīvāk.

Sociālā un veselības aprūpe
Pārskatīsim sociālā atbalsta sistēmu, lai pabalsti palīdzētu krīzes situācijā nonākušajiem novadniekiem.
Sniegsim atbalstu ne vien trūcīgām, bet arī maznodrošinātām ģimenēm, vecuma pensijas saņēmējiem, politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kā arī ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti.
Pilnveidosim aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanu pensionāriem un personām ar īpašām vajadzībām, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti.
Nodrošināsim veselības aprūpes un ārstu-speciālistu pieejamību tuvāk dzīvesvietai.
Statistika

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savam novadam!